Biocid - Wolbachia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 i overensstemmelse med artikkel 3(3) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om mygg ikke-naturlig infisert med Wolbachia brukt til vektorkontroll

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1623 of 29 October 2018 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on mosquitoes non-naturally infected with Wolbachia used for vector control purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2018 og ble publisert i OJ 30. oktober 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2018/1623 er utarbeidet etter henvendelse fra Frankrike for å få avgjort om bakterier av slekten Wolbachia eller formuleringer som inneholder bakterien brukt for ikke-naturlig infisering av mygg for vektorkontroll, og om mygg infisert med bakterien er biocidprodukter eller behandlede produkter i henhold til biocidforordningen.

Infisering av mygg med bakterien reduserer evnen enkelte mygg har for å overføre visse patogene virus og parasitter ved å påvirke patogenene inne i myggen, og legger også til rette for reproduksjon av infiserte hunnmygg og dermed spredning av bakterien i myggpopulasjonen. Vektorkontroll baseres på utslipp av ikke-naturlig infisert mygg til en myggpopulasjon for å redusere deres evne til å overføre visse patogener til mennesker.

Bakterier av slekten Wolbachia eller enhver formulering med bakterien brukt til ikke-naturlig infisering av mygg for vektorkontroll defineres som et biocidprodukt i produkttype 18 (insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr) i henhold til biocidforordningen. Ikke-naturlig infiserte mygg defineres ikke som biocidprodukt eller behandlede artikler i henhold til artikkel 3(3) i biocidforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1623
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32018D1623

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.10.2018
Frist returnering standardskjema: 21.11.2018
Dato returnert standardskjema: 21.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 13/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.12.2018
Høringsfrist: 02.01.2019
Frist for gjennomføring: 09.02.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 08.02.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.02.2019

Lenker