Biocid - unionsgodkjenning av Hypred's iodine based products

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1261 av 20. september 2018 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien Hypred's iodine based products

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1261 of 20 September 2018 granting a Union authorisation for the biocidal product family Hypred's iodine based products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. september 2018 og ble publisert i OJ 21. september 2018.
Vedtak om godkjenning av biocidproduktfamilien i Norge ble fattet 8. november 2018.

Forordning (EU) 2018/1261 er endret av forordning (EU) 2020/1995 som ble vedtatt 4. desember 2020 og publisert i OJ 7. desember 2020. (32020R1995)

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert enkelt land.

Forordning (EU) 2018/1261 gir unionsgodkjenning til biocidproduktfamilien Hypred's iodine based products med det aktive stoffet jod i produkttype 3.

Jod er godkjent som biocidaktivt stoff i EU, men så snart vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper er fastsatt, vil Kommisjonen vurdere behovet for en ny vurdering av jod, inkludert polyvinylpyrrolidonjod. Avhengig av resultatet vil Kommisjonen vurdere om EU-godkjenninger av produkter som inneholder aktivstoffet skal tas opp til fornyet godkjenning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer normalt ved endring i biocidforskriften, men unionsgodkjenninger tas ikke inn i forskriften (jf. biocidforskriften § 3-1). Miljødirektoratet fatter imidlertid vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å fatte vedtak om godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten sendes ikke på høring og tas ikke inn i norsk biocidforskrift, men det fattes vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0528/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker