Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av benchmarkforordningen (vedr. finansielle instrumenter/avtaler) - om bærekraft

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) om endring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier for lavkarbonutslipp og positiv karboneffekt

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Kommisjonens forslag er til politisk behandling i EU-parlamentet og Rådet.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt fram en pakke med forslag til regelverk om bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken med Kommisjonens forslag er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger av faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG - Environmental-Social-Governance). 

Om forordning som endrer benchmarkforordningen

Forordningen skal legge til rette for at investeringer skal være mer bærekraftige ved at ESG-faktorer vurderes i beslutningsprosessen. Markedsaktører (fondsforvaltere, pensjonsforetak, forsikringsforetak, forsikringsformidlere, mv.) som får et mandat fra sine kunder til å ta investeringsbeslutninger på deres vegne, skal integrere vurderinger av ESG i sine interne prosesser og informere kundene om dette. For å bidra til at investorer kan sammenligne karbonavtrykk fra investeringer, introduserer forslaget nye kategorier av referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

En eventuell fremtidig EU-forordning som tas inn i EØS-avtalen, vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov som gjennomfører benchmarkforordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner forslaget EØS-relevant og akseptabelt. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)355
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen