Endring av benchmarkforordningen (vedr. finansielle instrumenter/avtaler) - om bærekraft

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til EU-referanseverdier for klimaovergangen, Paristilpassede EU-referanseverdier og bærekraftsrelaterte opplysninger om referanseverdier

Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards EU Climate Transition Benchmarks, EU Paris-aligned Benchmarks and sustainability-related disclosures for benchmarks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.10.2018

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU. Reglene er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har lagt frem en pakke med forslag til regelverk og bærekraftig finans. Initiativet er knyttet til Paris-avtalen og FN 2030. En overordnet beskrivelse av pakken med Kommisjonens forslag er gitt i EØS-notatet "Ramme for å fremme bærekraftige investeringer" - KOM(2018)353. Forordningene skal legge til rette for at EUs rammeverk for finansområdet favner vurderinger av faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring (ESG - Environmental-Social-Governance). 

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2089 skal gi et felles rammeverk for å sikre nøyaktigheten og integriteten til hovedtypen av lav-karbon-referanseverdier, for å hindre at forskjeller i medlemsstatenes tilnærmingsmåter hindrer at det indre markedet fungerer godt. I tillegg til å sikre og forbedre det indre markedets funksjonsmåte, skal forordningen sikre et høyt nivå av forbruker- og investorbeskyttelse ved å fastsette minimumskrav for EU-referanseverdier for klimaovergangen og Paristilpassede EU-referanseverdier på unionsnivå. Forordningen skal sikre gjennomsiktighet og forhindre misbruk av betegnelsene "EU Climate Transition Benchmark" og "EU Paris-aligned Benchmark", blant annet ved å stille særlige krav til administratorer som benytter disse betegnelsene på sine referanseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil eventuelt gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i lov som gjennomfører benchmarkforordningen.

Økonomiske og administrative sanksjoner

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsesdatoen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)355
Rettsaktnr.: (EU) 2019/2089
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/1011
Celexnr.: 32019R2089

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2018
Frist returnering standardskjema: 10.07.2018
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist: 08.10.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker