Fôrvare

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1080 av 30. juli 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som et fôrtilsetningsstoff til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Adisseo France SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1080 of 30 July 2018 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 29784 as a feed additive for minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation Adisseo France SAS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 29784 som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. Stoffet er tidligere godkjent for slaktekylling og livkylling (2018/328), og er nå søkt godkjent for mindre fjørfearter til slakt og som verpere. Stoffet antas å ha samme effekt for mindre fjørfearter som for større fjørfearter. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1080
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1080

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.09.2018
Frist returnering standardskjema: 02.11.2018
Dato returnert standardskjema: 02.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 48/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.09.2018
Høringsfrist: 07.11.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker