Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1564 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt melkekyr og andre drøvtyggere bestemt til melekproduksjon, avvendte smågriser og slaktesvin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1564 of 17 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of dolomite-magnesite as a feed additive for all animal species with the exception of dairy cows and other ruminants for dairy production, weaned piglets and pigs for fattening

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat av dolomite-magnesite som teknologisk tilsetningsstoff i gruppen antiklumpemidler. Det er fra før godkjent til drøvtyggere for melkeproduksjon, avvent smågris og slaktegris (regulering (EU) nr 2016/1964), og er nå søkt godkjent for alle dyr. Det er gitt minimums og størsteinnhold. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1564
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1564

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2018
Frist returnering standardskjema: 07.12.2018
Dato returnert standardskjema: 07.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 52/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2018
Høringsfrist: 05.12.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker