Matkontaktmaterialer - endring av plastforordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2019/37 av 10. januar 2019 om endring og rettelse av forordning (EU) nr. 10/2011 av plastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/37 of 10 January 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av matkontaktforskriften som gjennomfører forordning (EU) nr 10/2011.

Forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plastgjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler fastsetter særlige krav til framstilling og markedsføring av plastmaterialer og plastgjenstander. Forordningen inneholder en unionsliste over stoffer som er tillatt å bruke for produksjon av plastmaterialer og plastgjenstander (vedlegg I, tabell 1). Siden forordningen trådte i kraft, har EUs mattrygghetsorgan (EFSA) publisert flere rapporter (risikovurderinger) om bestemte stoffer som kan brukes i matkontaktmaterialer av plast. Basert på risikovurderinger fra EFSA foreslås enten stoffer inn på unionslisten, endringer i eksisterende migrasjonsgrenser eller at noen stoffer skal ut av listen.

Rettsakten endrer følgende i unionslisten (vedlegg I):

  • Stoff nr. 467 (krotonsyre) - har i dag en egen grenseverdi i unionslisten på 0,05 mg/kg. Det introduseres nå isteden en grupperestriksjon for krotonsyre for stoffene med nr. 467, 744 og 1059 i tabell 2 i vedlegg I.
  • Stoff nr. 1066 (1,2,3,4-tetrahydronaftalen-2,6-dikarboksylsyre, dimetylester) - navnet er i dag feilskrevet, og dette rettes opp.
  • Stoff nr. 1068 ([3-(2,3-epoksypropoksy)propyl]trimetoksysilan) - bruksområde klargjøres.
  • Tre nye stoff inkluderes i unionslisten med tilhørende restriksjoner. Det gjelder stoff nr. 1059 (poly((R)-3-hydroksybutyrat-co-(R)-3-hydroksyheksanoat), 1067 (dimetylkarbonat) og 1069 (isobutan)

Rettsakten endrer også vedlegg III, tabell 3:

Tabell 3 i vedlegg III oppgir matsimulanter som skal brukes ved testing for å vise at plastmaterialer og -gjenstander, som ennå ikke er i kontakt med mat, overholder den generelle migrasjonsgrensen fastsatt i artikkel 12. Det er en tvetydighet mellom rad 3 og 4 i referansene til matsimulantene som skal brukes til total migrasjonstesting av de oppførte produktene, og da særlig melkeprodukter. Den tredje raden refererer til vandige og alkoholholdige matvarer og melkeprodukter generelt og sørger for bruk av matsimulant D1 (50% etanol). Den fjerde raden refererer til vandige, sure og alkoholholdige matvarer og melkeprodukter og sørger for bruk av matsimulant D1 og matsimulant B (3% eddiksyre). Matsimulant B skal brukes til sure produkter med en pH-verdi under 4,5 som fastsatt i punkt 2 i vedlegg III til forordning (EU) nr. 10/2011. Melkeprodukter er nevnt i begge rader fordi selv om melken selv har en relativt nøytral pH (pH 6,5-6,8), har visse bearbeidede (fermenterte eller sure) melkeprodukter en sur pH mellom 4,0 og 4,5. Denne motsetningen kan feilaktig tolkes slik at sure melkeprodukter også innår i tredje rad og kan derfor kun testes med matsimulant D1 i stedet for med matsimulant B som nedfelt i fjerde rad. Det er derfor hensiktsmessig å tydeliggjøre den tredje og fjerde raden i tabell 3 ved å spesifisere pH for de opplistede melkeprodukter ved å bruke pH-verdien 4,5 som avskjæringsverdi (cut off value).

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/37
Basis rettsaktnr.: 10/2011
Celexnr.: 32019R0037

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2018
Frist returnering standardskjema: 30.11.2018
Dato returnert standardskjema: 05.12.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 59/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.12.2018
Høringsfrist: 14.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.04.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.05.2019

Lenker