Plantevernmiddelrester

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1516 av 10. oktober 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for penoxsulam, triflumizol og triflumuron i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2018/1516 of 10 October 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for penoxsulam, triflumizole and triflumuron in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene penoxsulam, triflumizol og triflumuron. Disse aktive stoffene er godkjent som virksomt stoff i plantevernmidler i EU og Norge. Godkjenning av preparater skjer nasjonalt og det er ikke godkjent bruk av preparater i Norge som inneholder disse stoffene.

Rettsakten endrer MRL for visse produkt/stoff-kombinasjoner på bakgrunn av en revurdering av grenseverdiene. EFSA (European Food Safety Authority) har revurdert eksisterende MRLer for stoffet etter mandat fra EU-kommisjonen og endringene er basert på EFSAs anbefalinger (reasoned opinions). De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av "Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues" (SCPAFF-PR).

For penoxulam var det ingen fastsatte MRLer over LOQ for stoffet. Det oppføres nå MRLer for animalske produkter der det tidligere var tomme kolonner i vedlegget. MRL (LOQ) fastsettes høyere for noen produkter/produktgrupper som er spesielt vanskelig å analysere, for eksempel for honning.

For triflumizol endres restdefinisjonen for vegetabilske produkter og honning (animalske produkter). Restdefinisjonen for aktive stoffer angir hvilke stoffer MRLen gjelder for inkludert f.eks aktuelle metabolitter. Med unntak av honning forventes det ikke rester i animalske produkter fordi stoffet ikke brukes på vekster som anvendes i fôrproduksjon. Det er derfor vurdert at det ikke er nødvendig å fastsette en spesifikk restdefinisjon for animalske produkter. Restdefinisjon for animalske produkter (unntatt honning) er kun triflumizol.

Restdefinisjonen for triflumizol i vegetabilske produkter og honning endres nå til:

"Sum av triflumizol og metabolitt FM-6-1 ((E)-N-[(4-kloro-2-(trifluorometyl)fenyl]-2-propoksyetanimidamid), uttrykt som triflumizol (F)"

Det skjer flere endringer i MRL for stoffet på bakgrunn av EFSA anbefalingen og disse endringene innebærer både lavere og høyere MRLer. Endringen av restdefinisjon vil også i seg selv bidra til endring av «numeriske» MRLer siden denne nå også skal omfatte metabolitten. MRL kan ikke være lavere enn sum av bestemmelsesgrensen (LOQ) for komplekse restdefinisjoner.

For triflumuron er det noen MRLer som oppheves og da fastsettes ved bestemmelsesgrensen (LOQ). Det er noen MRLer som endres og noen MRLer som fastsettes som midlertidige grunnet at det er vurdert å være mangelfull dokumentasjon for disse, men at det ikke medfører noen helsefare å beholde de. Midlertidige MRLer skal revurderes og det er fastsatt en frist for å sende inn manglende dokumentasjon før ny revurdering av MRLene. Bestemmelsesgrensen (LOQ) fastsettes lavere for stoffet og der det ikke er fastsatt MRLer på bakgrunn av godkjent bruk gir dette lavere MRLer for stoffet.

Forordningen trer i kraft i EU 20 dager etter kunngjøring på EUs Official Journal, men de nye grenseverdiene gjelder ikke før 1. mai 2019 (utsatt ikrafttredelse) i EU. Dersom forordningen på det tidspunktet er tatt inn i norsk regelverk enda vil forordningen i Norge gjelde umiddelbart etter at den tas inn i norsk regelverk.

For å unngå handelsproblemer med tredjestater og problemer for landbruk og produksjon av mat og fôrvarer i EU gis det vanligvis overgangsordninger for produkter som har blitt produsert før nye MRLer trer i kraft i EU eller importert fra tredjestater før denne datoen. Overgangsordningen for produkter som gjelder etter at ny MRL er vedtatt forutsetter at det kan dokumenteres at produktene enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS før 1. mai 2019. Overgangsordninger kan ikke gis der det er vurdert at en tidligere MRL kan medføre mulig helsefare for forbruker.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.


 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN 

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1516
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32018R1516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2018
Frist returnering standardskjema: 23.11.2018
Dato returnert standardskjema: 23.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.11.2018
Høringsfrist: 04.01.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker