Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - kriterier hormonforstyrrende stoffer ved søknad om regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 som følge av de vitenskapelige kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer fastsatt av forordning (EU) 2018/605

Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 in view of the scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties introduced by Regulation (EU) 2018/605

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 8. november 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter endringer i forordning (EU) nr. 844/2012 om prosedyrene ved behandling av fornyet søknad om godkjenning av aktive stoffer. Endringene har sin bakgrunn i forordning (EU) 2018/605 om vitenskaplige kriterier for bestemmelse av hormonsforstyrrende stoffer. Disse kriteriene trådde i kraft fra og med 10. november 2018. For å få anvendt relevante bestemmelser i forordning 2018/605 ved behandling av tidligere innkomne søknader om fornyet godkjenning av aktive stoffer, er det nødvendig med visse endringer i forordning 844/2012.

Endringene innebærer at forordning 844/2012 nå gir bestemmelser om krav til og anledning for innsendelse av ny dokumentasjon fra tilvirkers side om mulige hormonforstyrrende effekter av slike tidligere godkjente stoffer. Det er også fastsatt diverse bestemmelser om tidsfrister i den sammenheng. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1659
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32018R1659

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2018
Frist returnering standardskjema: 14.02.2019
Dato returnert standardskjema: 05.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen