Tilsetningsstoffer i mat - Tilbaketrekking av godkjenningene for oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1481 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg II til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1481 of 4 October 2018 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards octyl gallate (E 311) and dodecyl gallate (E 312)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2018

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.12.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler tilbaketrekking av tilsetningsstoffene oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E312).

Forordning (EU) nr. 257/2010 iverksatte et program for reevaluering av alle tilsetningsstoffene som ikke var risikovurdert etter 2009.

"Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet" (EFSA) publiserte, som en følge av reevalueringsprogrammet, i mai og oktober 2015 en revurdering av antioksidantene oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312). EFSA manglet adekvate toksikologiske data for begge antioksidantene, og slo fast at disse dataene er av nødvendighet for å gjennomføre en risikovurdering. I mai 2017 sendte Kommisjonen ut «call for data» og ba spesifikt om informasjon de toksikologiske dataene som EFSA manglet. Ingen næringsmiddelaktør meldte inn at de kunne skaffe disse dataene. Som en konsekvens blir oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312) fjernet fra unionslistene i forordninger (EU) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringsmiddelbransjen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Informasjonen om de toksikologiske dataene til oktylgallat (E311) og dodecylgallat (E312) er så mangelfull at EFSA ikke kan gjennomføre en risikovurdering. Næringen har ikke gitt tilbakemelding om at det er noe behov for disse to antioksidantene. Således bør godkjenningene bli trukket tilbake.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1481
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32018R1481

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.08.2018
Frist returnering standardskjema: 09.11.2018
Dato returnert standardskjema: 09.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.03.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 58/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 22.10.2018
Høringsfrist: 22.10.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker