Forsiden

Endring i TSI ENE og TSI Loc&Pas

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 som endrer forordning (EU) nr. 1301/2014 og forordning (EU) nr. 1302/2014 hva gjelder bestemmelser om energimålingssystemer og datainnsamlingssystemer

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/868 of 13 June 2018 amending Regulation (EU) No 1301/2014 and Regulation (EU) No 1302/2014 as regards provisions on energy measuring system and data collecting system

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2018

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 13. juni 2018.

EØS-notatet har vært på skriftlig klarering i Spesialutvalget for transport.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskriftene som gjennomfører TSI LOC&PAS og TSI ENE 8. september 2021. Den norske forskriften ble 28. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 som endrer forordning (EU) nr. 1301/2014 og forordning (EU) nr. 1302/2014 hva gjelder bestemmelser om energimålingssystemer og datainnsamlingssystemer (forordningen) følger opp forutsetninger i det nye samtrafikkdirektivet (2016/797) om at TSIer (tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne) skal oppdateres til å følge teknisk utvikling, markedstrender og sosiale krav. I tillegg arbeides det med å lukke åpne punkter i de eksisterende TSIene. TSI ENE (Energi, forordning 1301/2014) og TSI LOC&PAS (rullende materiell - lokomotiver og passasjervogner, forordning 1302/2014) skal derfor endres der de har åpne punkter om energimålingssystem.

Endringer i TSI ENE:
Et punkt i fortalen og artikkel 3 slettes, begge gjelder åpne punkter i TSIen. Etter endringene som gjøres i denne forordningen vil det ikke lengre være åpne punkter i denne TSIen, og dermed heller ikke behov for bestemmelser om hva som skal gjøres dersom det finnes åpne punkter. 

Endringen består i at artikkel 9 om implementering endres slik at det nå settes en frist for medlemsstatene til å innføre et system for innsamling av energidata og muligheten til å fakturere selskapene på bakgrunn av denne informasjonen. Fristen for dette er satt til 4. juli 2020. 

Det gjøres også endringer i annex I til TSI ENE i henhold til vedlagte annex 1 til forordningen. Endringene lukker de åpne punktene og gir bestemmelser om hvordan energimålingssystemet skal settes opp. I tillegg endres noen prosedyrer og henvisninger og det settes en frist for medlemsstatene til å ha et innsamlingssystem for energidata som kan utveksle innsamlet energidata til bruk for fakturering i henhold til oppdaterte bestemmelser i TSI LOC&PAS. Fristen for dette er 1. januar 2022. 

Endringer i TSI LOC&PAS:
Vedlegget til TSI LOC&PAS endres i henhold til vedlagte annex 2 til forordningen. Dette følger opp endringene i TSI ENE, og gjelder energimålesystemet som skal finnes ombord i lokomotiver og passasjervogner. Det gis detaljerte regler for hvilke systemer som skal finnes ombord. Også her settes samme frist for å ta i bruk energimålesystemet, 1. januar 2022. De nye bestemmelsene gjelder ikke lokomotiver og passasjervogner som per 14. juni 2018 enten allerede er i bruk og prosjekter på et langt utviklet stadium, her skal i stedet nasjonale regler gjelde inntil videre. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE) og Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (forordning 1302/2014 av 18. november 2014), må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene følger opp løsninger som har vært skissert i TSIene tidligere, men nå settes det tidsfrister for gjennomføringen. Energimålesystemet skal være på plass 1. januar 2022. 

Innføring av energimåling og innsamlingssystem for energidata vil ha begrensede kostnader, og automatiseringen av faktureringsprosessen i et marked med flere togoperatører vil være fordelaktig.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen ble sendt til Bane NOR for uttalelse. De har følgende merknader:

De fleste endringene er av mindre art og av liten betydning for oss. Den vesentlig konsekvensen knyttet til måling og avregning er kravet om at alle medlemsland skal ha et avregningssystem som kan håndterer energidata fra energimålere og datainnsamlingssystemer i henhold til TSI’ene og CENELEC norm EN50463. Dette er systemer og løsninger som allerede er i bruk i Norge. Det kan bemerkes at Bane NORs systemer og løsninger har vært retningsgivende for det regelverket som nå etableres i alle medlemslandene. Dette vil altså ikke medføre noen vesentlige konsekvenser for Bane NOR dersom forordningen tas inn i EØS- avtalen når det gjelder avregningssystemer. 

Vurdering

Endringene forordningen medfører er en del av utviklingen av TSIene, og det har lenge vært kjent at målet har vært å lukke alle åpne punkter i TSIene. Energimålesystemet har vært del av TSIene en stund, og at det nå gjøres endringer som medfører frister for gjennomføring er derfor ikke overraskende. Endringene anses som positive, det reduserer behovet for nasjonale regler og gjør det enklere å foreta korrekte beregninger og faktureringer for energiforbruket.

Norge har deltatt i arbeidsgruppen i ERA for TSI ENE og TSI LOC&PAS. 

Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/868
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/797
Celexnr.: 32018R0868

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2018
Frist returnering standardskjema: 12.10.2018
Dato returnert standardskjema: 20.11.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 248/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 27.09.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker