EgenskapVerdi
Notat id:37722
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Vedlegg XIII. Transport
Sortering Vedlegg/protokoll:18
Kapittel i EØS-avtalen:V. Sjøtransport
Sortering Kapittel:4

Tittel:

Forordning om etablering av et som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.


{"name":"Forordning om etablering av et som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.","depName":"Samferdselsdepartementet","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Forordning om etableringa av et europeisk single window som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen er en konsekvens av arbeidet med &aring; evaluere og revidere EU-regelverk som omhandler sikkerhet og effektivitet i maritim transport. I den forbindelse ble det blant annet gjennomf&oslash;rt en sp&oslash;rreunders&oslash;kelse i 2017 som skulle avdekke hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Kommisjonen viser til at resultatet av revisjonen er at n&aring;v&aelig;rende regelverk ikke har virket etter sin hensikt. Blant annet har flere medlemsland hatt problemer med &aring; innf&oslash;re et nasjonalt Single Window og man ser ikke at man har oppn&aring;dd den forenkling som man har &oslash;nsket.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen inneb&aelig;rer at det skal etableres et European Maritime Single Window environment (EMSWe) som alle medlemsland forpliktes til &aring; bruke. Dette oppn&aring;s gjennom et nettverk av National Single Window (NSW) med et europeisk harmonisert grensesnitt, samt bruk av en felles europeisk programpakke for maskin til maskin grensesnitt. I tillegg vil man ha en nasjonalt tilpasset grensesnittfunksjon mot de nasjonale myndigheter og havner som mottar data fra systemet.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen peker ut de meldepliktene som skal avgis gjennom det nye EMSWe, og som dermed vil inng&aring; i EMSWe-datasettet. Dette fremkommer av vedlegg 1 til forslaget. Listen inkluderer de meldepliktene som i dag omfattes av EU-direktiv 2010/65. I tillegg pekes det ut nye meldeplikter som ogs&aring; skal inkluderes og dermed avgis som en elektronisk melding i det nye EMSWe. Disse er i dag ikke inkludert i SafeSeaNet Norway (SNN). Dette gjelder:</p>\r\n\r\n<ol>\r\n\t<li>Informasjon om personer om bord i passasjerskip, jf. EU-direktiv 98/41/EC</li>\r\n\t<li>Melding fra bulkskip, jf EU-direktiv 2001/96/EC.</li>\r\n\t<li>Maritime Transport statistics jf. EU-direktiv 2009/42/EC</li>\r\n</ol>\r\n\r\n<p>Forordningen inkluderer tollrapportering som en del av data som skal meldes inn i EMSWe. Norge er ikke en del av EUs tollunion og er ikke omfattet av EUs felles tollregler. I denne sammenheng vil det bety at rapportering til norske tollmyndigheter ikke vil v&aelig;re oppfylt for fart&oslash;y ved at de rapporterer det som kreves internt i EU. Tollrapportering ved import og eksport til Norge vil dermed m&aring;tte v&aelig;re &aring; anse som en nasjonal meldeplikt og m&aring; h&aring;ndteres etter prosedyrene for implementering av nasjonale meldeplikter.</p>\r\n\r\n<p>N&aring;r det gjelder h&aring;ndteringen av de nasjonale meldeplikter som eksisterer i dag legges&nbsp;det opp til&nbsp;at disse inkluderes i EMSWe-datasettet.</p>\r\n\r\n<p>N&aring;r det gjelder innf&oslash;ring av eventuelle nye nasjonale meldeplikter&nbsp;kan ikke&nbsp;disse ikke&nbsp;innf&oslash;res uten en godkjenning fra Kommisjonen. Dette vil kunne begrense muligheten for &aring; f&aring; innf&oslash;rt nye nasjonale meldeplikter. Det er likevel &aring;pning for at medlemsstatene kan innf&oslash;re rapporteringsforpliktelser uten en godkjenning fra Kommisjonene, men da kun&nbsp;ved ekstraordin&aelig;re&nbsp;omstendigheter. Dette vil medlemsstaten kun f&aring; gj&oslash;re i en begrenset periode i p&aring;vente av godkjenning fra Kommisjonen.</p>\r\n\r\n<p>Videre skal det etablerers et felleseuropeisk bruker- og tilgangsstyringssystem. Det vil si at alle som er registrert i et europeisk NSW skal ha &eacute;n bruker for &aring; rapporterer innen EU. Kommisjonen skal ogs&aring; et sett av felles databaser om skip, farli last, havner og smittevern.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen gir ogs&aring; Kommisjonen vide hjemler til &aring; definere de datasett og det dataformat som EMSWe skal bruke.</p>\r\n\r\n<p>Medlemsstaten p&aring;legges &aring; utpeke en nasjonal myndighet som ansvarlig for h&aring;ndtering av brukere og tjenesteytere i bruker- og adgangskontrollsystemet, samt &aring; utpeke en nasjonal myndighet som nasjonal koordinator for EMSWe.&nbsp;I Norge er Kystverket tildelt disse oppgavene.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen setter krav til at data skal slettes etter at form&aring;let med rapporteringsforpliktelsen er oppfylt. Det forutsettes at forordningen her kun viser til data i single window l&oslash;sningen.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Forordningen&nbsp;vil kunne medf&oslash;re behov for endringer i norske forskrifter. Forordningen gir kommisjonen myndighet til &aring; avvise innf&oslash;ring av nasjonale meldeplikter etter en vurdering av blant annet rapporteringsbyrden for skip. Det inneb&aelig;rer at nasjonale tilpasninger i meldepliktene kan bli avvist av kommisjonen.</p>\r\n\r\n<p>Det&nbsp;er fra norsk side viktig at nasjonalt regelverk ogs&aring; er i samsvar med det som vedtas i FNs sj&oslash;fartsorganisasjon, IMO.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Norge har i dag et velfungerende nasjonalt Single Window, SSNN, som driftes av Kystverket. Systemet inkluderer bruker/adgangskontrollsystem, fart&oslash;ys- og lokasjonsregister og alle EU-p&aring;lagte meldeplikter. Dette brukes ogs&aring; for nasjonale meldeplikter og s&oslash;knader som har sitt opphav i nasjonal lovgivning.</p>\r\n\r\n<p>Det er vanskelig &aring; forutsi de n&oslash;yaktige konsekvensene av forordningen. Det kan imidlertid fastsl&aring;s at forslaget vil f&aring; konsekvenser for dagens SSNN. SSNN m&aring; enten endres til &aring; fungere som et NSW innenfor rammen av EMSWe, alternativt videref&oslash;res for nasjonale meldeplikter som ikke vil bli omfattet av EMSWe (i tillegg til et nytt NSW innenfor rammen av EMSWe). Forordningen&nbsp; vil uansett f&aring; &oslash;konomiske konsekvenser for SSNN ved tilpasning til et nytt system, samt at noen l&oslash;sninger i dagens SSNN kan bli utdaterte.</p>\r\n\r\n<p>N&aring;r det gjelder fremtidig utvikling av nasjonale meldeplikter vil l&oslash;sningen med at nasjonale meldeplikter skal tas inn i EMSWe f&oslash;re til at prosessene ved endring eller innf&oslash;ring av nye meldeplikter m&aring; ta hensyn til at disse skal meldes inn til kommisjonen. Det fremkommer at dette skal skje umiddelbart etter at det oppst&aring;r behov for &aring; gjennomf&oslash;re en endring.</p>\r\n\r\n<p>Det er usikkert hvor store konsekvenser forordningen vil f&aring; for brukerne av SSNN.&nbsp;Det nye regelverket&nbsp;vil blant annet f&oslash;re til at bruker/adgangskontroll skal harmoniseres i EU, og det fremg&aring;r at dette vil gjelde for b&aring;de rapport&oslash;r og for myndigheter som skal ha tilgang til NSW.&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>P&aring; den andre siden vil forordningen inneb&aelig;re en styrket harmonisering mellom de enkelte lands NSW. Det vil bli en felles tilgangskontroll, en st&oslash;rre grad av gjenbruk av rapportert informasjon og en enhetlig arbeidsflyt. Dette vil bidra til administrativ forenkling for skip som seiler mellom landene i unionen. Det er s&aring;ledes forventet at forordningen vil bidra til &aring;&nbsp;redusere de administrative byrder som p&aring;hviler sj&oslash;transporten.</p>\r\n\r\n<p>Det er vanskelig &aring; tallfeste kostnader p&aring; n&aring;v&aelig;rende tidspunkt.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><u>Sakkyndige instansers merknader</u></p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader fra h&oslash;ringsinstansene (h&oslash;ring fra juni- august 2018).</strong></p>\r\n\r\n<p><strong>Statistisk Sentralbyr&aring; </strong>ser stor nytte av forslaget til ny forordning. Statistisk sentralbyr&aring; vil spesielt trekke fram forslaget om at meldeplikten som f&oslash;lger av EU-direktivet om maritim transportstatistikk skal inng&aring; i EMSWe, som sv&aelig;rt positivt. Det er ogs&aring; positivt at forslaget i tillegg &aring;pner for at lovhjemlede meldeplikter knyttet til nasjonal maritim statistikk skal kunne inng&aring; i EMSWe, noe som etter Statistisk sentralbyr&aring;s vurdering vil kunne v&aelig;re aktuelt i Norge.</p>\r\n\r\n<p><strong>NHO Sj&oslash;fart </strong>forst&aring;r forslaget som n&aring; foreligger slik at det ikke gj&oslash;res endringer i EU- direktiv 98/41, og at det dermed ikke blir endringer i hva som skal registreres. NHO Sj&oslash;fart mener det er viktig at Safe Sea Net m&aring; ha grensesnitt som gj&oslash;r at rederiene kan benytte de vanligste administrative systemene til rapportering. NHO Sj&oslash;fart legger ogs&aring; til grunn at rederiet skal ha full tilgang til egne opplysninger i Safe Sea Net. Dette er viktig for rederiene i beredskapssituasjoner. I tillegg peker NHO Sj&oslash;fart p&aring; at forholdet til personvern ikke er tilstrekkelig belyst.</p>\r\n\r\n<p><strong>Skatteetaten </strong>mener at dagens forvaltning av meldepliktene er tilfredsstillende, og at en ytterligere tilfangst av data og en standardisering av format i forhold til en europeisk standard er positivt.</p>\r\n\r\n<p><strong>Norges Rederiforbund </strong>mener det er positivt at det n&aring; foresl&aring;s et EMSWe som alle medlemsland forpliktes &aring; bruke. Videre mener Rederiforbundet at det er positivt at kommisjonen vil v&aelig;re restriktiv med &aring; inkludere nasjonale datasett i EMSWe. Videre pekes det p&aring; at det er fordelaktig at tollrapportering er integrert i det nasjonale rapporteringssystemet. Det pekes ogs&aring; p&aring; at EMSWe m&aring; ivareta krav til GDPR da det er krav om &aring; rapportere mange sensitive personopplysninger til myndighetene. Rederiforbundet peker p&aring; at EMSWe og de nasjonale systemene m&aring; tillate integrasjon fra andre datasystemer, og at EMSW m&aring; tilby en mulighet for &aring; legge inn data uten &aring; ha internettilgang.</p>\r\n\r\n<p><strong>Sj&oslash;fartsdirektoratet </strong>viser til at direktiv 2017/2109 som endrer EU- direktiv 98/41 allerede har etablert single window som rapporteringskanal for opplysninger etter direktiv 98/41.</p>\r\n\r\n<p><strong>Norske havner </strong>stiller seg i utgangspunktet positiv til den foresl&aring;tte forordningen. Norske havner er opptatt av at EMSWe skal v&aelig;re minst like god som SSNN, og inkludere alle de norske</p>\r\n\r\n<p>meldepliktene, i tillegg til annen n&oslash;dvendig havnerapportering. Norske havner mener det er viktig at l&oslash;sningen er teknologin&oslash;ytral, og at n&aelig;ringen kan fortsette &aring; bruke og videreutvikle</p>\r\n\r\n<p>eksisterende havnekommunikasjonssystemer. Det pekes videre p&aring; at det i IMO arbeides med &aring; lage en harmonisert data referansemodell som forventes ferdigstilt i april 2019. Norske havner mener forslaget til forordning b&oslash;r ta hensyn til og koordineres med dette arbeidet.</p>\r\n\r\n<p><strong>Forsvarets operative hovedkvarter </strong>peker p&aring; at deres interesser og behov for informasjon ikke blir ber&oslash;rt i betydelig grad. Dette forutsetter at nasjonale meldeplikter kan gjennomf&oslash;res i EMSWe som i dag, inkludert inn- og utpassering av norske farvann. FOH peker videre p&aring; at man b&oslash;r s&oslash;ke &aring; implementere det totale behovet for norske myndigheter i felles EMSWe i den hensikt &aring; fors&oslash;ke &aring; unng&aring; flere rapporteringssystemer. Det pekes p&aring; at forholdet til ny IMO-standard (S100) m&aring; avklares og ivaretas.</p>\r\n\r\n<p><strong>Helsedirektoratet </strong>er meget positive til at det skal etableres et EMSWe for alle EUs medlemsstater.</p>\r\n\r\n<p><strong>Tolldirektoratet </strong>peker p&aring; at forslaget til forordning inkluderer tollrapportering. Det er viktig &aring; v&aelig;re oppmerksom p&aring; at E&Oslash;S - avtalen ikke omfatter tollomr&aring;det, og Norge er derfor ikke omfattet av EUs felles tollregler. Derfor vil bestemmelsene som ber&oslash;rer dette ikke v&aelig;re bindende for Norge. Tolldirektoratet peker p&aring; at det er uklarheter knyttet til om EMSWe skal v&aelig;re en &laquo;maskin til maskin&raquo; l&oslash;sning, eller om EMSWe skal erstatte det norske nasjonale single window. Det pekes ogs&aring; p&aring; at det er uklart hvorvidt anl&oslash;p fra utenfor EU/E&Oslash;S skal behandles p&aring; en annen m&aring;te enn interntrafikk.</p>\r\n\r\n<p>Tolldirektoratet peker p&aring; at forslaget kan f&oslash;re til behov for endringer i tollforskriften.</p>\r\n\r\n<p><strong>Politidirektoratet </strong>er positiv til innf&oslash;ringen av et felles innrapporteringssystem med rom for</p>\r\n\r\n<p>nasjonale tilpasninger som foresl&aring;tt. Politidirektoratet vil understreke betydningen av at n&aring;v&aelig;rende og senere utviklet funksjonalitet i SafeSeaNet Norway blir videref&oslash;rt i den nye modellen. Videre viser Politidirektoratet viser til at det under kravene i forordningen til at det kun skal meldes en gang med fordel kan vises til at dette selvsagt ikke hindrer at det er krav om &aring; oppdatere informasjonen n&aring;r den endrer seg. Politidirektoratet peker ogs&aring; p&aring; at n&aring;r det gjelder kravene til sletting av informasjon, forst&aring;r de dette slik at dette kun omhandler hva som skal slettes i det nasjonale kontaktpunktet og ikke hva som skal slettes hos sektormyndighetene.</p>\r\n","draftno":37722,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Forordningen ble vedtatt 20. juni 2019. Det er ikke krav om nasjonal gjennomf&oslash;ring av forordningens regler f&oslash;r 2025, men mye av regelverket som er delegert til Kommisjonen skal vedtas ila. de to neste &aring;rene.</p>\r\n\r\n<p>Det er etablert en komitologikomite iht. artikkel 24. Utepekte nasjonale koordinatorer skal delta i komitologikomiteen.Fra Norge er Kystverket utpekt som nasjonal koordinator.</p>\r\n\r\n<p>Det er ogs&aring; etablert en EMSWe-undergruppe og en SSN-undergruppe. Disse skal levere informasjonsgrunnlag til komitologikomiteen. Under disse gruppene skal det etableres tre team som skal jobbe med &aring; utarbeide et felles datasett, harmonisering av brukergrensesnittet og bruk av databaser.</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuation":"<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt\">Det har fra norsk side v&aelig;rt viktig &aring; sikre at det nye systemet ogs&aring; skal kunne brukes for nasjonale meldeplikter i tr&aring;d&nbsp;med prinsippet om ett rapporteringspunkt. I m&oslash;tet med Kommisjonen 8. november 2019 ble det bekreftet at det nye systemet vil brukes b&aring;de for meldeplikter som&nbsp;f&oslash;lger av&nbsp;EU-regelverk og annet internasjonalt regelverk, og for meldeplikter som f&oslash;lger av nasjonalt regelverk. Det ble i samme m&oslash;te avklart at Norge kan delta i komitologikomiteen som er opprettet og i relevante arbeidsgrupper. </span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt\">I tilpasningsteksten til direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter, som&nbsp;erstattes av forordning&nbsp;2019/1239 om et europeisk single window,&nbsp;fremkommer det at bestemmelser om toll ikke gjelder for E&Oslash;S EFTA-landene. En tilsvarende tilpasningstekst er utarbeidet til&nbsp;forordning&nbsp;2019/123.</span></p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt\">Det er forventet at forordningen vil bidra til &aring; redusere de administrative byrdene som p&aring;hviler sj&oslash;transporten, og dermed styrke sj&oslash;transporten som transportform.</span></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n\r\n<p><span style=\"color:rgb(31, 73, 125); font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt\">&nbsp;</span></p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":true,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":true,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"EU 2019/1239","basisArticleno":null,"celexno":"32019R1239","changed":"2022-04-05T10:13:53.683","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-posisjonsnotat","draftno":37722,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Vedlegg XIII. Transport","eeaAttachmentChapter":"V. Sjøtransport","eeaAttachmentChapterIndex":4,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":18,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":true,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2018-08-17T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Regulation establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive","established":"2018-09-04T14:02:29","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Parlament og Råd","journalLink":null,"komLink":null,"komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":null,"partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":null,"politicalAcceptable":true,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":null,"pubno":29918,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2020-04-14T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Single Window-forordningen ","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2018-06-29T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2019-07-25T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2019-11-11T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2020-09-23T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Transport","suId":23,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":3,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Forordning om etablering av et som skal erstatte dagens direktiv 2010/65 om rapporteringsformaliteter.","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":3,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2022-04-05T10:15:54.67","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":3,"publishedStepSpecified":true,"pubno":37722,"pubnoSpecified":true},"suName":"Transport","xoName":"Annichen Printz Kiernan"}