Endring av likeverdighetsbeslutning etter CSDR om verdipapirsentraler i Storbritannia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/545 of 3 April 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2030 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.04.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen har trådt i kraft i EU, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Beslutningen endrer ekvivalensbeslutning fattet av EU-kommisjonen. Ekvivalensbeslutningen er truffet på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for verdipapirsentraler i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si CSDR med tilhørende kommisjonsfordninger. Ekvivalensbeslutningen inneholdt opprinnelig en forutsetning om at Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning og at det ikke ble noen utsettelse av brexit-datoen. Endringsbeslutningen har tatt ut forutsetningen om at det ikke ble noen utsettelse av brexit-datoen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten skal gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Gjennomføring vil bli gjort i forskrift med hjemmel i ny verdipapirregisterlov. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er sendt til spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

CSDR er innlemmet i EØS-avtalen med konstitusjonelt forbehold. Ekvivalesbeslutningen, og endringsbeslutningen av denne, kan ikke tre i kraft før CSDR er trådt i kraft i norsk rett. Det er derfor behov for tekniske tilpasninger mht til dato for ikrafttredelse.   

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/545
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32019D0545

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker