Format for rapportering på krav i WEEE-direktivet

Regler for kontroll av medlemslands etterlevelse av krav og felles format for rapportering på oppfyllelse av krav i WEEE-direktivet

Commission implementing decision laying down rules for monitoring compliance of Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.04.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har fremlagt forslag.

Sammendrag av innhold

Regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall har blant annet som formål å sikre forsvarlig håndtering av miljøgifter i EE-avfall og ressurseffektivitet, fortrinnsvis ved materialgjenvinning. WEEE-direktivet stiller blant annet innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall.

Kommisjonen har foreslått en oppdatering av format for rapportering fra medlemsland på etterlevelse av krav i WEEE-direktivet (2012/19/EU) samt regler for kontroll av om landene etterlever krav i direktivet. Oppdateringer er knyttet til endring i WEEE-direktivet som ble vedtatt 30. mai 2018 (EU 2018/849) samt endringer fra 2012 som trådte i kraft 15. august 2018.

Kommisjonen tar utgangspunkt i dagens tabeller for rapportering og malen for kvalitetsjekkrapport.

Tabellene er oppdatert med nye produktgrupper som trådte i kraft 15. august 2018, og inneholder justeringer som er i tråd med endringer i direktivet. Det er foreslått en ny tabell for rapportering på ombruk av brukte EE-produkter og på eksport av brukte EE-produkter. Det er også gjort justeringer i mal for kvalitetssjekkrapport som gjenspeiler nye krav i direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til endringer i rapportering kan få rettslige konsekvenser for Norge. Det kan bli nødvendig å gjøre mindre endringer avfallsforskriften kapittel 1 om EE-avfall.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til oppdatering av format for rapportering kan medføre behov for administrative endringer. Dette vil igjen kunne ha økonomiske konsekvenser. Forslaget som foreligger er ikke endelig, og det er derfor usikkert hvor stort behov det vil bli for administrative endringer. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil bli behandlet i SU miljø

Vurdering

Vi støtter forslaget om frivillig rapportering på fordeling av EE-avfall som kommer fra husholdning og fra andre enn husholdninger og at det skal være frivillig å rapportere på solcellepanel.

Norge ønsker at nytt krav til rapportering på generert mengde EE-avfall blir satt til frivillig rapportering. Det er lagt inn en forutsetning om at data som skal rapporteres her skal være beregnet i et eget verktøy som kommisjonen har utarbeidet for alle medlemslandene. Norge har foreløpig ikke fått et ferdigstilt verktøy, men en tidligere versjon som ikke ble ferdigstilt sammen med andre lands verktøy, noe som vil kunne gjøre det vanskeligere å rapportere korrekt.

Norske myndigheter har i dag ikke data på mengden EE-produkter som går til ombruk og har ikke oversikt over hvem som er ombruksaktører. Dette er produkter som ikke er blitt avfall, og det rapporteres dermed ikke inn i returordningen eller gjennom annen avfallsrapportering. Ombruk omfatter også privatpersoner som gir bort eller selger brukte produkter.

Som en konsekvens av dette mener vi at rapportering på ombruk bør være frivillig og så enkel som mulig. En rapportering må basere seg på estimater på ombruk, og vi mener derfor at det vil være fornuftig å rapportere sjeldnere enn hvert år.

På samme måte som med data på ombruk, mener vi det vil være vanskelig å få tak i data på eksport av brukte EE-produkter til ombruk. Eksportdata skiller ikke på nye og brukte EE-produkter som eksporteres.

Norge ga innspill til forslaget til kommisjonen i mars 2019, i tråd med vurderingene over.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2012/19/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: