Forordning om betalingsbalanse mv.når det gjelder geografisk inndeling

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/505 av 19.12.2018 om endring av vedlegg 1 til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2008 om fellesskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet når det gjelder ajourføring av datakravene og definisjonene, når det gjelder den geografiske inndelingen

Commission delegated regulation (EU) no 2019/505 of 19 December 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council, as regards the geographical breakdown levels

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2019

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 om felleskapsstatistikk over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkteinvesteringer, er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Forordningen fastlegger en felles ramme for systematisk utarbeidelse av fellesskapsstatistikker over betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkteinvesteringer. I henhold til forordningen skal det oversendes data om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og utenlandske direkteinvesteringer til EUs statistikkontor (Eurostat) i overensstemmelse med vedlegg I til forordningen. Her defineres bl.a. den nødvendige geografiske inndeling av de opplysningene som skal oversendes Eurostat.

Bakgrunnen for den nye delegerte kommisjonsforordningen er Storbritannias utmeldelse av Den europeiske union (EU) og behovet for tekniske endringer og tilpasninger for å sikre statistikkens kontinuitet når Storbritannia blir et tredjeland og ikke lenger et medlemsland av EU. På bakgrunn av den omfattende handelen og de sterke økonomiske forbindelser mellom EU og Storbritannia er det derfor viktig å sikre kontinuitet i EU/EFTA-landenes innsendelse av opplysninger som gjelder Storbritannia også etter landes uttredelse av EU, og ved den nye delegerte kommisjonsforordningen legges det til rette for dette. Endringene vil først få praktisk betydning fra det tidspunkt Storbritannia eventuelt trer ut av EU

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser av betydning, og vil dekkes innen SSBs gjeldende økonomiske ramme.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/505
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0505

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: