Plantevernmiddelrester fo. 2019/533 (MACCP 2020-2022)

Kommisjonsforordning (EU) 2019/533 av 28 mars 2019 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 and 2022 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene.

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/533 of 28 March 2019 concerning a coordinated multiannual control programme of the Union for 2020, 2021 and 2022 to ensure compliance with maximum residue levels of pesticides and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food of plant and animal origin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 2019/533 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for årene 2020, 2021 og 2022. Kontrollprogrammet lister en rekke kombinasjoner av stoffer og produkter som skal kontrolleres. I vedlegg 2 i forordningen angis minimumskrav til antall prøver hvert medlemsland må kontrollere av hvert produkt.

Norge har felles regelverk med EU for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer og plantevernmiddelrestforordningen (forordning (EU) nr. 396/2005) krever deltakelse i felles kontrollprogram. Flerårig koordinert kontrollprogram fastsettes av EU Kommisjonen, men den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har bidratt med faglige vurderinger. Mattilsynet oppfyller EUs krav om felles flerårig kontrollprogram som del av det årlige overvåkings- og kontrollprogram for rester av plantevernmiddelrester i næringsmidler. Store medlemsland i EU må kontrollere et høyere antall prøver av hvert produkt, men Norge vil ved foreslått tilpasningstekst forplikte seg til å analysere samme minimumsantall prøver som et flertall av EU-landene. Norge bidrar ved å delta i kontrollprogrammet med dokumentasjon til EFSA som gir grunnlag for å vurdere innholdet av plantevernmiddelrester i næringsmidlene som det spises mye av. Kontrollprogrammet retter seg i størst grad mot vegetabilske næringsmidler.
Rettsaken gjelder fra 1. januar 2020 i EU, og den skal gjelde i Norge fra samme dato. Forordningen vil når den trer i kraft oppheve forordning (EU) nr. 2018/555, men kravene i forordning (EU) 2018/555 skal fortsatt gjelde for prøver som kontrolleres i 2019. Forordning (EU) nr. 2019/533 gjelder fra 1. januar 2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Fastsettelse av rettsakten vil kreve endring i forskrift av 2.11.19 nr.80 om felles koordinert kontrollprogram for 2019, 2020 og 2021 for rester av plantevernmidler i næringsmidler.
Rettsakten retter seg kun mot myndighetene i form av krav til Mattilsynets gjennomføring av kontrollprogram, og det er derfor vurdert å ikke være nødvendig å gjennomføre høring av denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer visse endringer i kontrollprogrammet for 2019-2021. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten;
• Ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.
• Ikke får vesentlige administrative konsekvenser for hverken Mattilsynet eller analyse og laboratoriearbeidet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel med tilpasning.
Fordi Norge ikke er oppført på oversikten i forordningens vedlegg II over hvor mange prøver hvert EU medlemsland minimum skal ta av det enkelte næringsmiddel, bør det utformes en tilpasningstekst som viser antall prøver Norge som et minimum må analysere. Det er naturlig at Norge har samme minimumskrav som EU-land som er omtrent like store. Mange EU land har nå krav om 12 prøver av hvert produkt.
Mattilsynet foreslår følgende tilpasningstekst til rettsakten (knyttet til tabell i vedlegg 2):
«The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the following adaption: In annex II the following shall be added:
Minimum number of samples for Norway:
NO                                  12

Andre opplysninger

Forslag til teknisk tilpasningstekst som er beskrevet under "Vurdering".

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/533
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0533

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2019
Frist returnering standardskjema: 26.07.2019
Dato returnert standardskjema: 08.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker