Plantevernmidler - cyflumetofen, endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/716 av 30. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til betingelsene for godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/716 of 30 April 2019 amending Implementing Regulations (EU) No 22/2013 and No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance cyflumetofen

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. mai 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet cyflumetofen er gjennom forordning (EF) nr. 22/2013 tidligere godkjent til å kunne inngå i et plantevernmiddel, og står på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Denne tidligere godkjenningen ble gitt under forutsetning av at tilvirker la fram utfyllende opplysninger om blant annet mutagen risiko av metabolitten B3 ovenfor vannlevende vertebrater. Slike opplysninger er nå lagt fram, og det er konstatert at det er mulig risiko for slik påvirkning. Både forordning (EF) nr. 22/2013 og forordning (EF) nr. 540/2011 endres derfor slik at det settes som vilkår for bruk av cyflumetofen at det skal forventes at nivået av metabolitten B3 i grunnvann ikke overstiger et konkret angitt nivå.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Cyflumetofen inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet på bekjempelse av midd i prydplanter og diverse frukt- og bærkulturer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/716
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0716

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2019
Frist returnering standardskjema: 25.07.2019
Dato returnert standardskjema: 14.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker