Endring av direktiv 2014/94 og oppheving av forordning 2018/674

Delegert kommisjonsforordning 2019/1745 av 13. august 2019 som endrer direktiv 2014/94/EU vedr. ladestasjoner for kjøretøy klasse L, landstrøm for innlands vannveier, tankstasjoner for LNG til transportskip og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy, og som opphever delegert forordning (EU) 2018/674

Commission delegated regulation (EU) 2019/1745 of 13 August 2019 supplementing and amending Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. august 2019.

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Den nye delegerte kommisjonsforordningen er hjemlet i direktiv 2014/94 om infrastruktur for alternative drivstoff (AFI-direktivet). AFI-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 9. februar 2018.

Kommisjonsforordningen supplerer og endrer AFI-direktivet, samt opphever delegert forordning 2018/674, som ble innlemmet i EØS-avtalen 21. september 2018.

Kommisjonsforordningen gir supplerende bestemmelser om ladepunkter for kjøretøy klasse L (ulike kjøretøytyper med to, tre eller firehjul, f.eks. motorsykler) ladepunkter for landstrøm til transportfartøyer på innenlands vannveier, tankstasjoner for flytende naturgass (LNG) til sjøtransport og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy. Det er kun nye kjøretøy og fartøy som omfattes.

Endringene gjøres på bakgrunn av endringer i de europeiske standardene CEN og CENELEC, da det er ønskelig at kravene i EUs regulering samsvarer med disse. Standardene er oppdatert som følge av den teknologiske utviklingen.

Kommisjonens ekspertgruppe Sustainable Transport Forum, der Norge har mulighet til deltakelse, har blitt konsultert i arbeidet med den nye kommisjonsforordningen.

Det gjøres følgende endringer i direktiv 2014/94:

- Annex II punkt 1.5 om kjøretøy klasse L endres i henhold til standard EN 62196-2 "Plugs, socket-outlets for household and similar purposes".

- Annex II punkt 1.8 om landstrøm til transportfartøyer på innenlands vannveier endres i henhold til standard EN 15869-2 "Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, up to63 A, 50 Hz - Part 2: Onshore unit, safety requirements" og EN 16840 "Inland navigation vessels - Electrical shore connection, three phase current 400 V, at least 250 A, 50 Hz".

- Annex II punkt 3.4.om CNG ladepunkter for motorkjøretøy endres i henhold til standard EN ISO 16923  "Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles".

- Annex II punkt 3.2. om LNG ladepunkter for motorkjøretøy endres i henhold til standard EN ISO 16924 "Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles" og EN ISO 12617 "Road vehicles - Liquefied natural gas (LNG) refueeling connector - 3,1 MPa connector".

- Annex II punkt 3.1 om ladepunkter for transportfartøyer på innenlands vannveier endres i henhold til standard EN ISO 20519 "Ships and marine technology - Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels".

- Annex II punkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 3.3. erstattes med nye bestemmelser vedr. hydrogenstasjoner for motorkjøretøy, i henhold til standard EN 17127 "Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols", EN 17124 "Hydrogen fuel - Product specification and quality assurance - Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for road vehicles", EN ISO 17268 "Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices" og EN ISO 14469 "Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) refuelling connector".

Forordningen skal gjelde fra 12. november 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den nye forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved forskriftsendring. Samferdsesdepartementet har et pågående lov- og forskriftsarbeid som gjennomfører direktiv 2014/94.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for det offentlige. For eiere av lade- og tankstasjoner, samt tilbydere av strøm, hydrogen og LNG, kan det bli noe kostnader med å bringe kontakter, støpsler og andre tilslutningsanordninger i samsvar med kravene i den nye forordningen.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært på høring, men de nye kravene vil blir hørt i forbindelse med det pågående lov- og forskriftsarbeidet som gjennomfører direktiv 2014/94. Samferdselsdepartementet har forelagt den nye rettsakten for NFD, som har ansvar for maritim transport og innenlands vannveier.

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Dette er oppdateringer av teknisk regelverk, i henhold til den teknologiske utviklingen. Norge støtter at regelverket om infrastruktur for alternative drivstoff oppdateres i henhold til europeiske standarder.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1745
Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU
Celexnr.: 32019R1745

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2019
Frist returnering standardskjema: 01.10.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker