Endringer i grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1901 av 7. november 2019 som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær Monascus purpureus

Commission Regulation (EU) 2019/1901 of 7. november amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of citrinin in food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2020.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder citrinin i kosttilskudd. Kommisjonen har nå fastsatt en lavere grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). Bakgrunnen for dette er nye forekomstdata som viser at det er mulig å oppnå betydelig lavere nivåer av citrinin ved god produksjonspraksis. 

Den nye grenseverdien for citrinin fremkommer slik i tabellen i vedlegget til forordning (EC) nr 1881/2006: 

“Foodstuffs (1)

Maximum levels (µg/kg)

2.8

Citrinin 

2.8.1

Food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

100”

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 om endret grenseverdi for citrinin vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte endringen av grenseverdien for citrinin vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har støttet arbeidet med å fastsette en lavere grenseverdi for citrinin basert på nye forekomstdata som viser at lavere nivåer er mulig å oppnå gjennom god produksjonspraksis. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet (as low as reasonable achievable).  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1901
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32019R1901

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema: 29.08.2019
Dato returnert standardskjema: 28.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 55/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.12.2019
Høringsfrist: 24.01.2020
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker