Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EC) 1881/2006 når det gjelder grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær Monascus purpureus

Commission Regulation (EU) No ---- /... of XXX amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of citrinin in food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder citrinin i kosttilskudd. Kommisjonen foreslår nå å senke grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær (Monascus purpureus). Bakgrunnen for dette er nye forekomstdata som viser at det er mulig å oppnå betydelig lavere nivåer av citrinin ved god produksjonspraksis. 

Kommisjonens forslag til ny grenseverdi for citrinin sllik den vil fremkomme i tabellen i vedlegget til forordning (EC( 1881/2006: 

“Foodstuffs (1)

Maximum levels (µg/kg)

2.8

Citrinin 

2.8.1

Food supplements based on rice fermented with red yeast Monascus purpureus

100”

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forornding (EC) 1881/2006 om endret grenseverdi for citrinin i vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift itl forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte endringen av grenseverdien for citrinin vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet støtter forslaget til lavere grenseverdi for citrinin basert på nye forekomstdata som viser at lavere nivåer er mulig å oppnå gjennom god produksjonspraksis. Dette er i samsvar med ALARA-prinsippet (as low as reasonable achievable).  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1881/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen