Fôrvarer

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

Commission Regulation (EU) 2019/1869 of 7 November 2019 amending and correcting Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards maximum levels for certain undesirable substances in animal feed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/32/EF, vedlegg I inneholder en liste over grenseverdier for uønskede stoffer i fôrtilsetningsstoffer, fôrmidler og fôrblandinger. Overskridelse av grenseverdiene medfører forbud mot bruk.

Endinger i del I: Uønskede forurensende stoffer og nitrogenforbindelser
Endringen gjelder økt grenseverdi for totalarsen i fôrmidlene leonardite og torv (peat) fra 2 til 5 mg/kg (12% tørrvekt) på bakgrunn av data om innhold av arsen som viser at det er problematisk å overholde nåværende grenseverdiene for fôrmidler. Arsen forekommer naturlig i miljøet. Torv brukes blant annet i bingen til smågris, og leonardite er en mellomting mellom torv og kull, og brukes som bærestoff i premikser. Det er også inkludert at ved anmodning fra kompetent myndighet (Mattilsynet i Norge) må virksomheten legge fram analyser som viser at innholdet av uorganisk arsen er lavere enn 2 mg/kg. Uorganisk arsen er den giftige formen for arsen.

Fôrtilsetningsstoffet dimangankoridtrihydrioksid er inkludert i listen over tilsetningsstoffer med en grenseverdi på 50 mg/kg totalarsen (12% våtevekt). Tilsetningsstoffer generelt har en grenseverdi på 30 mg/kg arsen (12% våtevekt). Bakgrunner er data som viser at innholdet av arsen ligger tett på den nåværende grenseverdien for dette tilsetningsstoffet.

Fôrmidler av «tunfisk (Thunnus spp, Euthynnus spp, Katsuwonus pelamis) og produkter framstilt av dette som er beregnet på produksjon av fôrblandinger til hunder katter, akvariefisk og pelsdyr» fjernes fra listen over fôrmidler med grenseverdi for kvikksølv. Disse fôrmidlene kommer nå under «fôrmidler av fisk, andre akvatiske dyr og produkter framstilt av disse som er beregnet på produksjon av fôrblandinger til hunder, katter, akvariefisk og pelsdyr». For denne gruppen er grenseverdien for kvikksølv økt fra 0,5 mg/kg til 1,0 mg/kg (våtvekt). Dette for å sikre at rester fra næringsmiddelproduksjon av fisk og akvatiske dyr kan benyttes som fôrmidler til disse dyrene. Samtidig settes samme grenseverdi for boksevåtfôr til hund og katt framstilt av fisk og akvatiske dyr som for fôrblandinger til disse dyrene på 0,3 mg/kg (12% våtvekt). Dette fordi boksevåtfôr fôres som det er uten å blandes med andre fôrmidler, og dermed får samme grenseverdi som annet fôr som fôres som det er til dyrene (fôrblandinger).

Grenseverdien for fluor i fôrmidler av kalkholdige marine alger økes fra 1000 mg/kg til 1250 mg/kg (12% våtvekt). Overvåkingsdata viser at kalkholdige marine alger ofte overskrider grenseverdien på 1000 mg/kg fluor. 

Direktiv 2002/32/EF ble sist endret i 2017 (forordning (EU) nr. 2017/229), da ble grenseverdien for bly i kalkrike marine skjell (15 mg/kg) ble ved en feil slettet. Dette blir nå rettet. Tilsetningsstoffet di-kobber oksid fikk også feil navn, og det blir nå rettet til kobber (I) oksid.

Endringer i del III: Naturlige plantegifter
Grenseverdien for den naturlige plantegiften fri gossypol i fôrmidlet bomullsfrø økes fra 5000 mg/kg til 6000 mg/kg (12% våtvekt).

Endinger i del V: Dioksiner og PCB
Grenseverdien for dioksiner og dl-PCB utvides til å gjelde alle bindere og antiklumpemidler. Grenseverdien på 0,75 WHO-PCDD/F-TEQ/kg (12% våtvekt) for dioksiner og dl-PCBer gjelder i dag for noen tilsetningsstoffer i gruppene bindere og antiklumpemidler (kaolinleire, vermikulitt, natrolitt-fonolitt, syntetisk kalsiumaluminat og klinoptilolitt av sedimentær opprinnelse).  Grenseverdien utvides nå til å gjelde alle bindere og antiklumpemidler. Bakgrunnen for at det ikke var satt grenseverdi for dioksiner og dl-PCB for alle teknologiske tilsetningsstoffer i gruppene bindere og antiklumpemidler, var at det ikke var påvist problemer med dioksiner og dl-PCB i alle typer av disse produktene. Men i det siste er det funnet dioksiner i flere av disse tilsetningsstoffene, bla. i bentonite.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om fôrvarer, vedlegg I. Uønskede stoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1869
Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC
Celexnr.: 32019R1869

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema: 30.08.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.04.2019
Høringsfrist: 11.06.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker