Salmonella - Reptilkjøtt

Kommisjonsforordning (EU) 2020/205 av 14. februar 2020 som endrer forordning (EF) nr. 2073/2005 når det gjelder Salmonella i reptilkjøtt

Commission regulation (EU) 2020/205 of 14 February 2020 amending Regulation (EC) No 2073/2005 as regards Salmonella in reptile meat

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører et næringsmiddelhygienekriterie for reptilkjøttprodukter som skal omsettes i EU. Næringsmiddelhygienekriteriet er en grenseverdi for hvor stor mengde Salmonella som kan påvises i reptilkjøtt. Hvis reptilkjøttet inneholder mer Salmonella enn grenseverdien, anses ikke reptilkjøttet som trygt å spise og kan ikke omsettes i EU. 

En rapport fra EFSA (European Food Safety Authority) fra 2016 viser at Salmonellose (sykdom hos menneske årsaket av bakterien Salmonella) er den neste største matborne sykdommen i EU. Reptiler er et naturlig reservoar for bakterien Salmonella og Salmonella anses for å være den mest skadelige bakterien i reptilkjøtt. Reptilkjøtt kan derfor utgjøre en risiko for folkehelsen.

Det er liten produksjon av reptilkjøtt i EU, men data viser at import av ferskt, kjølt og fryst reptilkjøtt fra tredjeland har økt de siste 10 årene. På bakgrunn av dette ønsker kommisjonen å innføre et næringsmiddelhygienekriterie for reptilkjøtt. Næringsmiddelhygienekriteriet inneholder, i tillegg til en grenseverdi, krav til prøvetakingplan, refaransemetode for analyse og produksjonsledd der næringsmiddelhygienekriteriet skal brukes.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken endrer forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil få administrative og økonomiske konsekvenser i form av dokumentkontroll, da reptilkjøtt som omsettes i EU nå må etterleve kravene i nærinsmiddelhygienekriteriet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel da den ivaretar folkehelsen ved å sette et næringsmiddelhygienekriterie til reptilkjøtt som omsettes i EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/205
Basis rettsaktnr.: 852/2004
Celexnr.: 32020R0205

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2019
Frist returnering standardskjema: 08.11.2019
Dato returnert standardskjema: 29.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2019
Høringsfrist: 18.12.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker