OCR Virkemidler ved mistenkt eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2090 av 19. juni 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 for tilfeller av mistenkte eller fastslåtte brudd på fellesskapsreglene for bruk eller rester av farmakologisk aktive stoffer tillatte i veterinære legemidler eller fôrtilsetninger, eller brudd på fellesskapsregler for bruk eller rester av forbudte farmakologisk aktive stoffer

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2090 of 19 June 2019 upplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and Council regarding cases of suspected or established non-compliance with Union rules applicable to the use or residues of pharmacologically active substances authorised in veterinary medicinal products or as feed additives or with Union rules applicable to the use or residues of prohibited or unauthorised pharmacologically active substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.08.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ennå ikke vedtatt i EU

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) nr. 2017/625 gir overordnede bestemmelser for offentlig kontroll. Dette underliggende regelverket gir mer detaljerte bestemmelser i de tilfellene der man har mistenkt eller bekreftet ulovelig bruk eller rester av både lovlige og ulovlige legemidler/stoffer og/eller fôrtilsetninger. Dette regelverket skal fange opp og forbedre de bestemmelsene som ble gitt i 96/23/EC, og som ble opphevet med en overgangsperiode da kontrollforordningen ble vedtatt. Man ønsker et slikt detaljert regelverk for å få en harmonisert håndheving av bestemmelsene rundt legemidler, ulovlige stoffer og fôrtilsetninger.

Det er bestemmelser for tiltak på slakteriet ved mistanke eller bekreftet ulovlig bruk av lovlige og/eller ulovlige legemidler/stoffer og/eller fôrtilsetninger. Det er bestemmelser for hvordan man skal følge opp med underøkelser ved mistanke om eller bekreftet ulovlig bruk, og det er bestemmelser om hvordan man følger opp overskridelser av stoffer med grenseverdier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne rettsakten vil komplettere (EU) 2017/625 og få en hensiktsmessig plassering i forhold til øvrig underliggende regelverk i Norge

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ifølge artikkel 79(2)(c) i forordning (EU) 2017/625,  skal kostnader generert av obligatoriske avgifter eller gebyr for offentlig kontroll tatt under dette regelverket belastes den produsenten som er ansvarlig for dyrene eller varene. Det er også en innstramming i muligheten for å slakte dyr som ikke har overholdt tilbakeholdelsestiden for legemiddel. Disse må enten stå på slakteriet ut tilbakeholdelsestiden, gitt at det er dyrevernmessig akseptabelt, eller de avlives og kasseres

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettakten som relevant og akseptabel. Det vil være behov for informasjon til berørte aktører om innstrammingen rundt slakting av dyr som ikke har overholdt tilbakeholdelsestiden.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/2090
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625
Celexnr.: 32019R2090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2019
Frist returnering standardskjema: 11.10.2019
Dato returnert standardskjema: 03.01.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker