Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/172 av 6. februar 2020 om fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekalkun, verpehøner, ender og alle andre arter av mindre økonomisk betydning, prydfugler, og den nye godkjenningen for livkylling eller for oppdretting av kyllinger beregnet på avl, avlskalkuner eller avlshøner og diende smågris, og om oppheving av forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/172 of 6 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of 3-phytase produced by Aspergillus niger (CBS 101.672) as a feed additive for piglets (weaned), pigs for fattening, sows, chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, ducks and all other minor species, ornamental birds and the new authorisation for chickens reared for laying or for breeding purposes, turkeys reared for breeding or breeding hens and suckling piglets and repealing Regulations (EC) No 243/2007, No 1142/2007, No 165/2008, No 505/2008 and (EU) No 327/2010 (holder of authorisation BASF SE)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av enzymet 3-fytase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Aspergillus niger (CBS 101.672) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er godkjent for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekylling, slaktekalkun, verpehøns, and og alle andre mindre arter, samt prydfugler. Godkjenningen er også utvidet til å gjelde livkylling og for avl, avlskalkuner, avlshøner og diende smågris. Det er ikke rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/172
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0172

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2019
Høringsfrist: 07.02.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker