Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1977 av 26. november 2019 om godkjenning av fenylmetanetiol, benzylmetylsulfid, sec-pentyltiofen, tridec-2-enal, 12-metyltridecanal, 2,5-dimethylfenol, hexksa-2-trans,4-trans-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1977 of 26 November 2019 concerning the authorisation of phenylmethanethiol, benzyl methyl sulfide, sec-pentylthiophene, tridec-2-enal, 12-methyltridecanal, 2,5-dimethylphenol, hexa-2(trans),4(trans)-dienal and 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone as feed additives for cats and dogs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.02.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

En gruppe med 8 aromastoffer til hund og katt var godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse. Påvirkning på miljø og folkehelse blir ikke vurdert for tilsetningsstoffer bare godkjennes for kjæledyr. Stoffene er godkjente aromastoffer i mat og antas å ha samme effekt i fôr. De skal merkes med anbefalt størsteinnhold.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1977
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1977

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker