Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/148 av 3. februar 2020 om godkjenning av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, og endring av forordning (EF) nr. 1800/2004 (innehaver av godkjenningen: Zoetis SA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/148 of 3 February 2020 concerning the authorisation of robenidine hydrochloride (Robenz 66G) as a feed additive for chickens for fattening and amending Regulation (EC) No 1800/2004 (holder of authorisation Zoetis SA)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.01.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Koksidiostatikaet robenidinhydroklorid (Robenz 66G) er godkjent som fôrtilsetningsstoff etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) for oppfôringskylling, og er nå regodkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) nr. 1831/2003). EFSA konkluderer med at produktet er trygt for dyrehelse, og for konsumenter som spiser produktene. Tilsetningsstoffet skal ikke brukes de siste fem dager før slakting. Koksidiostatikaet er et ionofor produkt med effekt mot gram-postitive bakterier. Det er ikke forventet risiko for kryss-resistens mot antimikrobielle midler brukt som legemidler til mennesker eller dyr. Det vurderes som trygt for miljø, men det kan ikke utelukkes en viss risiko for bioakkumulering i jord, det er derfor behov for å overvåke bakterieresistens og resistens mot Eimeria spp. mot slutten av godkjenningsperioden. Innehaver av godkjenningen skal gjennomføre denne overvåkingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge har et generelt unntak fra EØS-avtalen for koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Praksis er likevel at enkelte koksidiostatika er godkjente for bruk i Norge. Robenidinhydroklorid er ikke blant de nasjonalt godkjente stoffene. Rettsakten krever derfor ikke endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Den skal heller ikke sendes på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/148
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0148

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2019
Frist returnering standardskjema: 17.01.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker