Reach/XVII/Blykromatpigmenter

Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for blykromatpigmenter

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead chromate pigments

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

De tre blykromatpigmentene blykromat, blysulfokromatgul og blykromatmolybdatsulfatrødt er omfattet av autorisasjonsordningen i kjemikalieregelverket Reach. Bakgrunnen for dette er at stoffene er kreftframkallende og reproduksjonstoksiske.  Virksomheter måtte ha søkt om autorisasjon fra EU-Kommisjonen før en gitt frist for å kunne bruke stoffene etter en utløpsdato, som for disse stoffene var i 2015. En virksomhet søkte om autorisasjon for flere bruksområder, og fikk dette. For noen av bruksområdene har autorisasjonen utløpt. Reach-forordningen sier at etter utløpsdatoen for et stoff som er omfattet av autorisasjonsordningen, skal kjemikaliebyrået Echa vurdere om bruken av stoffet i produkter (gjenstander) medfører en risiko for menneskers helse eller for miljøet. Dersom det er en risiko, skal Echa utarbeidet et forslag til restriksjon/forbud for stoffet. Echa har startet denne prosessen for de tre blykromatpigmentene og skal i følge planen levere forslaget i april 2021.

En eventuell regulering vil bli innført i Reach-forordningen etter internasjonal høring og vurdering i Echas komite for risikovurdering (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Reguleringen vil bli innført i Reach i form av en forordning som endrer vedlegg XVII i Reach. Denne forordningen vil bli gjennomført i Norge slik at et eventuelt forbud mot de tre pigmentene vil gjelde her også.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1907/2006

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker