Beredskapsforordning for trygdekoordinering etter Brexit

Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om fastsettelse av beredskapstiltak på området koordinering av trygdeordninger etter at Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland trer ut av Den europeiske union

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing contingency measures in the field of social security coordination following the withdrawal of the United Kingdo of Great Britain and Northern Ireland from the European Union

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2019

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er for tiden til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, vil utgangspunktet være at EU-retten ikke lenger får anvendelse for forholdet mellom EU-landene og Storbritannia. Kommisjonen ønsker likevel at medlemslandene skal ha en omforent og koordinert tilnærming på trygdeområdet i en slik situasjon, og la 30. januar 2019 frem et utkast til en beredskapsforordning for å innføre tiltak på trygdeområdet for det tilfellet at Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Forslaget er basert på artikkel 48 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV).

Forslaget har som mål å sikre at EU-borgere som har utøvet sin rett til fri bevegelighet før Storbritannia trer ut av EU, skal få beholde trygdeopptjening for periodene før uttredelsesdatoen. Forslaget er ment å sikre at medlemslandene skal fortsette å anvende det som anses å være kjernen av trygdekoordineringsprinsippene, det vil si likebehandling og sammenlegging. Videre skal reglene i forordning 883/2004 som gir praktisk effekt til disse prinsippene fortsatt anvendes, for eksempel pro rata-beregning av alderspensjon. 

Utkastet til forordning inneholder bestemmelser om følgende:

Artikkel 1

Definisjonene i artikkel 1 i forordning 883/2004 skal anvendes.

Artikkel 2

Personkretsen inkluderer EU-borgere og britiske borgere, statsløse og flyktninger (og disse gruppenes familiemedlemmer og etterlatte) som er eller har vært omfattet av et EU-lands trygdelovgivning og som er eller har vært i en situasjon som involverer Storbritannia mens det var et medlemsland.

Artikkel 3

Det materielle omfanget dekker alle trygdeområder slik de er oppført i artikkel 3 i forordning 883/2004.

Artikkel 4

Likebehandlingsprinsippet i artikkel 4 i forordning 883/2004 får anvendelse for personkretsen som er dekket av artikkel 2 i forslaget her med hensyn til faktiske forhold eller hendelser som oppstod i Storbritannia før uttredelsesdatoen.

Artikkel 5

I artikkel 5 nr. 1 er det er gitt en bestemmelse som legger opp til at prinsippene for likestilling av faktiske forhold eller hendelser i artikkel 5 i forordning 883/2004 fortsatt skal anvendes for ytelser og inntekt samt faktiske forhold eller hendelser som oppstod i Storbritannia før uttredelsesdatoen.

Av artikkel 5 nr. 2 fremgår at prinsippet om sammenlegging i artikkel 6 i forordning 883/2004 skal anvendes med hensyn til trygdeperioder, arbeid, selvstendig næringsvirksomhet eller bosted i Storbritannia før uttredelsesdatoen.

Videre følger det av artikkel 5 nr. 3 at de øvrige bestemmelsene i forordning 883/2004 som er nødvendige for at prinsippene nevnt i bestemmelsens nr. 1 og nr. 2 skal kunne effektueres også skal anvendes, for eksempel pro rata beregning av alderspensjon.

Forslaget dekker ikke eksport av kontantytelser og lovvalg. Forslaget dekker heller ikke trygderettigheter som er opptjent etter 29. mars 2019, og heller ikke helsetjenester som ytes etter denne datoen. 

Parlamentet vedtok forordningen 13. mars 2019. Det er i forbindelse med forhandlingene mellom Rådet og Parlamentet gjort noen endringer i forordningen. Det er gjort tilføyelser i preamblet, blant annet for å gi noen avklaringer om forholdet til eksisterende trygdeavtaler mellom EU land og Storbritannia. Videre er det i selve forordningen gjort noen presiseringer med hensyn til at bestemmelsene gjelder perioder og opptjening forut for ikrafttredelsesdatoen for forordningen. Det er også tilføyd et annex til forordningen som omhandler tredjelandsborgere. Videre er det følgende artikler føyd til:

Artikkel 6

Av artikkel 6 nr. 1 fremgår at forordningen ikke skal få virkning for eksisterende trygdeavtaler mellom Storbritannia og et EU-land som er i overensstemmelse med artikkel 8 i forordning 883/2004 og artikkel 9 i forordning 987/2009.

Av artikkel 6 nr. 2 fremgår at forordningen ikke får virkning for trygdeavtaler som inngås mellom et EU-land og Storbritannia etter at Storbritannia har forlatt EU, selv om de dekker perioder forut for Storbritannias uttreden. Forutsetningen for dette er at avtalene tar hensyn til prinsippene som er omtalt i artikkel 5 i denne avtalen og er basert på prinsippene i forordning 883/2004.

Artikkel 7

Av artikkel 7 fremgår at Kommisjonen, ett år etter ikrafttredelsen av beredskapsforordningen, skal utarbeide en rapport til Parlamentet og Rådet om implementeringen av forordningen, med særlig fokus på praktiske problemer for personene det gjelder.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forslaget til forordning er fremsatt med hjemmel i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) og skal behandles etter den alminnelige lovgivningsprosedyren i TEUV artikkel 294. Rådet treffer avgjørelse med kvalifisert flertall og Europaparlamentet med alminnelig flertall.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rekkevidden av forslaget er uklare. Det er derfor p.t. vanskelig å overskue de økonomiske og administrative konsekvensene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader. Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)53
Basis rettsaktnr.: 883/2004 og 987/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker