Endring av utfyllende bestemmelser til EMIR om clearingplikt

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/396 av 19.12.2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/592 og delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1178 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/396 of 19 December 2018 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Commission Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regularion (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2019

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at de eksisterende tre delegerte kommisjonsforordningene om clearingplikt for OTC derivater endres slik at kontrakter med en motpart fra Storbritannia som er unntatt fra clearingplikten kan fornyes i en tidsbegrenset periode på 12 måneder så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte motparten fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Forskriften vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)9122
Rettsaktnr.: 2019/396
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32019R0396

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2018
Frist returnering standardskjema: 10.01.2019
Dato returnert standardskjema: 10.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker