Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning (EU) 2019/1170 som endrer Data Link (EF) 29/2009

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1170 som endrer og korrigerer forordning (EF) nr. 29/2009 om krav til datalinktjenester for Det felles europeiske luftrom

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1170 amending and correcting Regulation (EC) No 29/2009 laying down requirements on data link services for the single European sky

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EU-Kommisjonen har sendt utkast til endringsforordning på skriftlig votering til medlemmene i EASA-komiteen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 29/2009 omhandler fastsettelse av krav til datalinktjenester i Det felles europeiske luftrommet (Data Link). Forordningen gir krav til koordinert introduksjon av tjenester over datalink basert på luft-til-bakke punkt-til-punkt datakommunikasjon. Datalink skal benyttes til trafikkstyring ved meldingsutveksling i nærmere angitte sektorer, som erstatning for dagens talekommunikasjon (VHF). Forordning (EF) nr. 29/2009 er gjennomført i norsk rett i § 2 nr 5 i forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

EU-kommisjonen vedtok 8. juli 2019 forordning (EU) 2019/1170. Forordningen foretar følgende endringer og korrigeringer i forordning (EF) nr. 29/2009: 

 • oppdatering av referansene til ICAO Annex 10 til forordningens Annex III
 • endringer/korrigeringer i forhold til tidligere foretatte endringer i endringsforordning (EU) nr. 2015/310
 • endringer i noen av unntak fra kravene.

Forordning (EF) nr. 29/2009 stiller i artikkel 3 nr. 2 krav til at operatører med luftfartøy som skal fly IFR i luftrom over FL285 iht artikkel 1 nr. 3, skal utruste luftfartøyene med datalink-utstyr fra 5. februar 2020 iht kravene i forordningens Annex II. Artikkel 3 nr. 3 gir imildertid en rekke unntak fra dette.

Artikkel 1 i forordning (EU) 2019/1170 gjør endringer i unntakene for luftfartøy som kravene i artikkel 3 nr. 2 ikke skal gjelde for:

 • luftfartøy med sertifikat for luftdyktighet utstedt før 1. januar 2018 og som er utstyrt med datalinkutstyr iht Annex III, (dato i gjeldende bestemmelse: 1. januar 2014),
 • luftfartøy med sertifikat for luftdyktighet utstedt før 1. januar 1995,
 • luftfartøy med maks setekapasitet på 19 passasjerer eller Maximum Take Off Mass (MTOM) på 45359 kg, med et sertifikat for luftdyktighet utstedt før 5. februar 2020.
 • statsluftfartøy
 • luftfartøy som flyr i luftrom som nevnt i forordningens artikkel 1 nr 3, for test eller vedlikeholdsformål, eller med datalinkutstyr midlertidig inoperativt under vilkår som nevnt i Annex III.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Ved vedtakelse som EØS-relevant i EØS-komiteen vil endringsforordningen bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kravene til at operatørene skal utruste luftfartøyer for å kunne operere datalinktjenester har naturlig nok til dels betydelige økonomiske og administrative konsekvenser. Disse konsekvensene følger imidlertid av forordning (EF) nr. 29/2009 som allerede er gjennomført i norsk rett. Den nye forordningen utvider gruppen av de luftfartøy som ikke trenger å bli utstyrt med Data Link innen 5. februar 2020. 

Selv om den nye forordningen isolert sett ikke medfører ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser, har flere flyoperatører allerede investert store beløp i oppgradering av egen flypark. Dette gjelder til en viss grad også ytere av lufttrafikktjenester, selv om vår egen leverandør av disse tjenestene (Avinor Flysikring) så langt har gjort bare mindre forberedelser og investeringer i tilknytning til fremtidig implementering.

Forordningen har ikke særlige økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil ikke kunne behandles etter fast track-prosedyren siden basisforordning (EU) 2018/1139 ikke er tatt inn EØS-avtalen. Det antas at saken likevel ikke skal behandles av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Luftfartstilsynet har per nå ikke sett behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1170
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32019R1170

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2019
Frist returnering standardskjema: 08.10.2019
Dato returnert standardskjema: 08.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen