Fôrvarer - korrigering av fransk, kroatisk og tjekkisk oversettelse

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/230 av 7. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)klorid-hexahydrat, jern(II)sulfat-monohydrat, jern(II)sulfat-heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)chelat av aminosyrehydrat, jern(II)chelat av protein-hydrolysater og jern(II)chelat av glycinhydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og jerndextran som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og nr. 479/2006

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/230 of 7 February 2019 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2017/2330 concerning the authorisation of Iron(II) carbonate, Iron(III) chloride hexahydrate, Iron(II) sulphate monohydrate, Iron(II) sulphate heptahydrate, Iron(II) fumarate, Iron(II) chelate of amino acids hydrate, Iron(II) chelate of protein hydrolysates and Iron(II) chelate of glycine hydrate as feed additives for all animal species and of Iron dextran as feed additive for piglets and amending Regulations (EC) No 1334/2003 and (EC) No 479/2006

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.03.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder retting av feil i den franske, kroatiske og tjekkiske oversettelsene av forordning (EU) nr. 2017/2330 som godkjenner en rekke jern preparater som fôrtilsetningsstoff for alle dyr, forodning (EU) nr. 1334/2003 og forodning (EU) nr. 479/2006 som godkjenner jerndkstran som fôrtilsetningsstoff for smågris.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dette er en administrativ endring som ikke har konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/230
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0230

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.02.2019
Frist returnering standardskjema: 29.03.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker