Fôrvarer

Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordnig (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til opprettelsen av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer til fôr

Commission Regulation amending Annex I to Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of two new functional groups of feed additives

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1831/2003 artikkel 6 gir fem kategorier av tilsetningsstoffer i fôrvarer; teknologiske tilsetningsstoffer, sensoriske tilsetningsstoffer, ernæringsmessige tilsetningsstoffer, avltekniske tilsetningsstoffer, og koksidiostatka og histomonostatika. Vedlegg I i samme forordning gir grupper av tilsetningsstoffer under de ulike kategoriene.

I kategorien teknologiske tilsetningsstoffer er det foreslått en ny funksjonell gruppe tilsetningsstoffer med navnet «Andre teknologiske tilsetningsstoffer». Andre teknologiske tilsetningsstoffer er definert som stoffer, eller når det er relevant, mikroorganismer, som tilsettes fôret for et teknologisk formål som har en gunstig påvirkning på fôrets egenskaper.

I kategorien avltekniske tilsetningsstoffer er det foreslått en ny funksjonell gruppe tilsetningsstoffer med navnet “Stoffer som stabiliserer den fysiologiske tilstanden» (physiological condition stabilisers). Stoffer som styrker den fysiologiske tilstanden er definert som stoffer, eller når det er relevant, mikroorganismer, som ved fôring hjelper friske dyr å stabiliserer deres fysiologiske tilstand og/eller støtter deres motstand mot stress. Dette skal være stoffer som styrker og gir en positiv effekt på dyret. Dette kan være stoffer som reduserer stress eller støtter dyret gjennom ubehagelige faser i livet. Det er viktig å merke seg at det her er snakk om friske dyr. Slike stoffer passer i dag ikke inn i noen av de eksisterende gruppene av avltekniske tilsetningsstoffer.
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/962
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R0962

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2019
Frist returnering standardskjema: 12.04.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 207/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.02.2019
Høringsfrist: 04.04.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker