Plantevernmidler - 1-naftylacetamid m.fl., forlenget godkjenningsperiode

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/291 av 19. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, acrinatrin, azoksystrobin, fluazifop p, fluroksypyr, imazalil, kresoksim-metyl, oksyfluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, teflutrin og terbutylazin

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/291 of 19 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-naphthylacetamide, 1-naphthylacetic acid, acrinathrin, azoxystrobin, fluazifop p, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadione, spiroxamine, tefluthrin and terbuthylazine

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 20. februar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Alle de 14 stoffene som omfattes av forordningen er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenninger for alle stoffene utløper 31. desember 2021. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader for disse stoffene om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at gjeldende godkjenninger vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt, og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye dem.

EU har fastsatt et arbeidsprogram hvor det er gitt retningslinjer for prioritering av behandlingen av stoffer som er søkt regodkjent. Grunnlaget for prioriteringene er blant annet hensynet til risiko for helse og miljø, og hvor bl.a. stoffer som forventes å få godkjenning som lav-risiko stoffer gis prioritert behandling. Ett av stoffene som omfattes av denne forordningen (prohexadion) er et prioritert stoff, og har derfor fått forlenget godkjenningen med kun ett år. De øvrige stoffene er ikke gitt særskilt prioritet i denne sammenheng, og har derfor fått forlenget godkjenningene med to eller tre år, dvs. til desember 2023 eller 2024. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr.1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flere av de aktive stoffene (azoxystrobin, fluroxypyr og imazalil m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Norge skal være co-rapportør for stoffet azoxystrobin.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/291
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0291

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2019
Frist returnering standardskjema: 24.05.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker