Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - bifentrin m.fl., forlenget godkjenningsperiode

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/324 av 25. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bifentrin, karboksin, FEN 560 (også kalt også kalt bukkehornkløver eller bukkehornskløverfrøpulver), ekstraksjonsrester av pepperstøv og natriumaluminiumsilikat

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/324 of 25 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the approval periods of the active substances bifenthrin, carboxin, FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder), pepper dust extraction residue and sodium aluminium silicate

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 26. februar 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Alle de fem stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. De respektive, opprinnelige godkjenningene utløp i perioden 30. november 2018 til 31. januar 2019, men for alle stoffene ble det på ordinær måte søkt om fornyet godkjenning. Vurderingen av disse søknadene ble imidlertid forsinket av grunner som søkerne ikke hadde noen innflytelse over. Det er derfor tidligere fastsatt endringsforordninger som har forlenget godkjenningsperiodene slik at revurderingene kunne bli ferdgstilt i tide med tanke eventuell ordinær fornyelse av godkjenning. Alle disse forlengede godkjenningsdatoene ble derved tatt inn forordning (EU) nr. 540/2011.

Av forskjellige grunner er det nå likevel ikke aktuelt å gjennomføre vurderingene av disse fem fornyingssøknadene. Enten har ikke tilvirkerne lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon, eller de ønsker likevel ikke å opprettholde søknaden om fornying. Det er derfor nødvendig å endre forordning (EU) nr. 540/2011 tilbake igjen slik at de fem stoffene blir stående med de opprinnelige utløpsdatoene for godkjenning. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr.1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ingen av de aktive stoffene inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/324
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0324

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2019
Frist returnering standardskjema: 24.05.2019
Dato returnert standardskjema: 16.05.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen