RoHS2/vedlegg III/bly og kadmium/21

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/173 av 16. november 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass

Commission Delegated Directive (EU) 2019/173 of 16 November 2018 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 16.november 2018 og publisert i Official Journal 5.2.2019. Skal  implementeres i produktforskriften kap 2a, vedlegg 1, med ikrafttredelse 25.6.19

Sammendrag av innhold

I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 21 i vedlegg III vedrørende bruk av bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass.

Bly og kadmium i trykkfarge for påføring på glass gir en holdbar produktmerking, særlig på glasspærer til lamper. Merkingen tjener flere formål som CE-merking og overkrysset avfallsbeholder, og annen nødvendig merking. merking må være lesbar gjennom hele produktets levetid. Bly medfører viktige egenskaper som god klebeevne, lavere emaljeringstemperatur, større holdbarhet og ugjennemsiktighet. Kadmium brukes for å oppnå visse nyanser i emaljen i forskjellige bruksområder, herunder bruk til sikkerhets- og advarselsformål, hvor visse nyanser øker synligheten. Det bidrar også med viktige filtreringsfunksjoner.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet  og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket  berettiget. Det gis derfor unntak for bly og kadmium  til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet. Unntaket gis med definerte tidsfrister for de ulike kategorier.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/173 vil medføre endringer i punkt 21 i vedlegg 1. Eksisterende punkt 21 deles i 4 punkter med hhv.21 som inneholder unntak for bly og kadmium til visse formål  i kategori 8, 9 og 11, 21.a og b med unntak for kadmium til visse formål  i kategori 1-7 og 10, og 21.c og 8(b)-(I) som inneholder unntak for bly til visse formål i kategori 1-7 og 10.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2019/173
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32019L0173

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.02.2019
Frist returnering standardskjema: 21.02.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.04.2019
Høringsfrist: 20.05.2019
Frist for gjennomføring: 01.03.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 25.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.07.2019

Lenker