Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1973 av 7. desember 2018 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 909/2013 om tekniske spesifikasjoner for det elektroniske kartvisnings- og informasjonssystem for fart på innenlands vannveier (innenlands ECDIS) i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1973 of 7 December 2018 amending the Commission Implementing Regulation (EU) No 909/2013 on the technical specifications for the electronic chart display and information system for inland navigation (Inland ECDIS) referred to in Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.02.2019

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 909/2013 om tekniske spesifikasjoner for elektroniske kart til bruk ved navigasjon på EUs innlands vannveier (Inland ECDIS).

Merknader

Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel  for det tilfellet at en EFTA stat vil opprette innenlandske vannveier.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/1973
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.01.2019
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker