Vet - import av hunder, katter og ildere

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/294 av 18. februar 2019 om fastsettelse av listen over områder og tredjestater hvorfra hunder, katter og ildre kan importeres til Unionen og modellen for dyrehelsesertifikat for slike importer

Commission Implementing Decision (EU) 2019/294 of 18 February 2019 laying down the list of territories and third countries authorised for imports into the Union of dogs, cats and ferrets and the model animal health certificate for such imports

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.02.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter hvilke områder og tredjeland hvorfra hunder, katter og ildere kan importeres til EU. Rettsakten fastsetter også de dyrehelsemessige betingelsene for importen og en ny modell for helsesertifikat som skal følge med dyrene. Rettsakten opphever og erstatter beslutning 2013/519/EU. 

Endringer sammenliknet med beslutning 2013/519/EU er:

  • Referansen til tredjelandslista i vedlegg I til beslutning 2004/211/EU erstattes med en referanse til tredjelandslista i vedlegg I til forordning (EU) 2018/659. I tillegg presiseres det at  tredjelandets oppføring på lista ikke må være tidsbegrenset.
     
  • Referansen til forordning (EU) nr. 1152/2011 om dvergbendelorm erstattes av referanser til forordningene (EU) 2018/772 (kriterier for å kunne stille krav til forebyggende dvergbendelormbehanling) og 2018/878 (listeføring av MS som kan stille forebyggende krav om dvergbendelormbehandling).

Rettsakten fastsetter en overgangsordning som gjør at hunder, katter og ildere kan følges av helsesertifikater etter den gamle modellen i del 1 i vedlegget til beslutning 2013/519 fram til 31. desember 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten innebærer ingen vesentlige endringer i vilkårene for import av hunder, katter eller ildere fra tredjestater. Mattilsynet må oppdatere informasjonen om import av hunder, katter og ildere fra tredjestater på sine nettsider, men det er ikke ventet at rettsakten får nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Beslutning 2011/2004/EU er opphevet og erstattet av forordning (EU) 2018/659, mens forordning (EU) nr. 1152/2013 er opphevet og erstattet av forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878. Henvisninger til rettsaktene som er opphevet bør erstattes med henvisninger til forordningene som opphever dem.

For å kunne gjennomføre rettsakten i norsk rett, måtte forordningene (EU) 2018/659, 2018/772 og 2018/878 gjennomføres først. Forordningene (EU) 2018/772 og 2018/878 ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 10.07.2019 og gjennomført i norsk rett 11.07.2019. Forordning (EU) 2018/659 ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 14.07.2020 og gjennomført i norsk rett 15.07.2020. Rettsakten kunne dermed gjennomføres 15.07.2020.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2019/294
Celexnr.: 32019D0294

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.03.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 15.07.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker