Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/7 of 30 October 2018 amending Regulation (EU) No 1031/2010 as regards the auctioning of 50 million unallocated allowances from the market stability reserve for the innovation fund and to list an auction platform to be appointed by Germany

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 30. oktober 2018, og publisert i Official Journal 4. januar 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 245/2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 (auksjonsforordningen) under direktiv 2003/87/EF. Rettsakten legger til rette for at auksjonsvolumet for 2020 skal inkludere 50 millioner uallokerte kvoter fra markedsstabilitetsreserven. Inntekten fra salg av disse kvotene skal føres på en særskilt konto i hvert medlemsland, og skal gjøres tilgjengelig i 2020 for prosjekter i Innovasjonsfondet. Kvotemengden skal fordeles likt på de 25 medlemslandene som deltok på den felles auksjonsplattformen 1. januar 2018, og volumet skal spres jevnt utover alle auksjonerne i 2020. 

Rettakten endrer artikkel 23 i auksjonsforordningen som omhandler oppgavene til "auctioneer" (kontaktperson). Det gis i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjonsforordningen. Rettakten omfatter også valg av ny auksjonsplattform for Tyskland.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i EUs kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF), jf. EF-traktaten art. 175 (nå TEFU art. 192). Rettakten er gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 8-1 om auksjonering. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative konsekvenser for Norge. Økningen i salgsvolumet vil være såpass liten at det vil ha begrenset påvirkning på kvoteprisen i markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på skriftlig prosedyre (17.1 til 25.1.2019) i Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)7019
Rettsaktnr.: 2019/7
Basis rettsaktnr.: 1031/2010
Celexnr.: 32019R0007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2018
Frist returnering standardskjema: 22.02.2019
Dato returnert standardskjema: 22.02.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 245/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.09.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 02.12.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.12.2019

Lenker