Godkjenning ny mat - bær fra Lonicera caerulea (tradisjonelt næringsmiddel)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1991 av 13. desember 2018 som godkjenner omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1991 of 13 December 2018 authorising the placing on the market of berries of Lonicera caerulea L. as a traditional food from a third country under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner bær fra Lonicera caerulea​ L. som ny mat. Produktet er et tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland, og er godkjent ved forenklet prosedyre for slike næringsmidler (artikkel 14 i ny mat-forordningen (EU) nr.2015/2283).

Bærene fra Lonicera caerulea L. (på norsk: blåleddved) har vært spist sammenhengende i minst 25 år i Japan, og har også blitt brukt i Kina, Russland og Canada. Bærene kalles «haskap», som er utledet fra ordet for «mange frukter på kvist» hos ainoene, et urfolk på øya Hokkaido.

Tradisjonell mat fra tredjeland er ny mat som har vært brukt i lang tid i et tredjeland uten at det er påvist helseskader. Dette må bekreftes ved dokumentasjon av sammensetningen av matvaren, og at den har blitt brukt sammenhengende i minst 25 år i det vanlige kostholdet til et vesentlig antall mennesker i minst ett tredjeland. Tradisjonell mat fra tredjeland godkjennes ved at søkeren sender en melding til kommisjonen. Hvis en medlemsstat eller EFSA ikke legger fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, kan kommisjonen umiddelbart inkludere næringsmiddelet i unionslisten over godkjente produkter. 

EFSA har konkludert med at de ikke har noen helsemessige bekymringer på grunnlag av tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke lagt fram dokumenterte innvendinger mot godkjenning fra medlemslandene, dvs. det er ikke angitt spesifikke helsemessige bekymringer. 

Bær fra Lonicera caerulea​ L. (haskap) føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) 2017/2470), med den lovbestemte betegnelsen «haskap-bær (Lonicera caerulea)» og spesifikasjoner.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2018/1991
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R1991

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 24.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.02.2019
Høringsfrist: 04.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker