Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser frøolje fra Allanblackia

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/110 av 24. januar 2019 som godkjenner utvidelse av bruk av frøolje fra Allanblackia som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/110 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Allanblackia seed oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for frøolje fra Allanblackia i unionslisten over ny mat, inkludert økt maksimumsnivå og ny matvarekategori. 

Frøolje fra Allanblackia ble første gang godkjent som ny mat-ingrediens i smørefett og smørbare produkter basert på fløte i 2008, og inkludert i unionslisten ved forordning (EU) nr. 2017/2470. 

Forordningen godkjenner tilsetning av frøolje fra Allanblackia til flere matvarekategorier (blanding av vegetabilske oljer og melk), og en økning av maksimumsgrensen for de godkjente matvarekategoriene.

EFSA har i en risikovurderingen publisert 27. juni 2018 konkludert med at bruk av frøolje fra Allanblackia i de foreslåtte matvarekategoriene er trygt opptil 30 % (w/w). Det foreligger dermed grunnlag for godkjenning av utvidet bruk.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/110
Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283
Celexnr.: 32019R0110

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 24.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.02.2019
Høringsfrist: 04.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker