Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser olje fra Schizochytrium sp.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/109 av 24. januar 2019 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/109 of 24 January 2019 authorising an extension of use of Schizochytrium sp. oil as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council, and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp i unionslisten over ny mat. 

Olje fra mikroalgen Schizochytrium sp er tidligere godkjent som ny mat (kommisjonsbeslutning (EU) 2014/463), og inngår nå i unionslisten over ny mat, som ble fastsatt ved forordning (EU) 2017/2470, og trådte i kraft 19. januar 2018.

Forordningen godkjenner tilsetning av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp til en ny matvarekategori : frukt- og grønnsakspureer. 

EFSA er ikke bedt om en vurdering i denne saken, ettersom det ikke vurderes at en utvidelse av tillatte matvarekategorier vil ha en negativ helseeffekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/109
Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283
Celexnr.: 32019R0109

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2018
Frist returnering standardskjema: 25.01.2019
Dato returnert standardskjema: 24.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.05.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.02.2019
Høringsfrist: 04.03.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker