Plantevernmidler - eddik, endring vilkår basisstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for bruk av eddik som et basisstoff

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/149 of 30 January 2019 amending Implementing Regulations (EU) 2015/1108 and (EU) No 540/2011 as regards the conditions of use of vinegar as a basic substance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.01.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 31. januar 2019.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Eddik er fra tidligere godkjent som basisstoff til bruk mot sopp og bakterier, og står med det på liste C i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Eddik er gjennom denne forordningen nå også godkjent som basistoff til bruk som ugrasmiddel. 

Merknader

Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I  motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/149
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0149

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2019
Frist returnering standardskjema: 25.04.2019
Dato returnert standardskjema: 16.05.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.09.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker