Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Registerforordningen - Brexit

Kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om etablering av et unionsregister for klimakvoter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/401 of 19.12.2018 amending Commission Regulation No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 14. mars 2019 og trådte i kraft dagen etter. 

Sammendrag av innhold

Storbritannia har besluttet å melde seg ut av EU med virkning fra 30. mars 2019. I mangel av en samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia vil EU-regelverk slutte å gjelde i Storbritannia fra samme dato. Det vil svekke miljøintegriteten i det felleseuropeiske kvotesystemet på bedriftsnivå dersom Storbritannia trer ut av EU og kvotene som er utstedt til britiske virksomheter i stedet kan benyttes av virksomheter i andre land.

På denne bakgrunn besluttet EU gjennom forordning (EU) 2018/208 å markere hvilke kvoter som er britiske. Formålet var å kunne ta ut av kvotemarkedet britiske kvoter slik at disse ikke lenger skal kunne benyttes til oppgjør for kvoteplikt i andre europeiske land. 

Storbritannia og EU har fremforhandlet en avtale med overgangsordninger som - dersom avtalen ratifiseres i EU og i Storbritannia - innebærer at Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til og med 2020. Det vil være uheldig å markere britiske kvoter dersom Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til 2020.

Gjennom rettsakten som er tema for dette EØS-notatet tilføyes det en setning til artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) nr. 389/2013 (registerforordningen). Den nye setningen innebærer at det likevel ikke skal markeres hvilke kvoter som er britiske dersom avtalen med overgangsordninger blir ratifisert i Storbritannia og i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) artikkel 19. 

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013, som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 7-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonens forslag har svært begrensede administrative konsekvenser for Norge, men om regelverket innlemmes i EØS-avtalen vil det være behov for å endre klimakvoteforskriften § 7-1 for å reflektere at det er registerforordningen - som endret ved denne rettsakten - som gjelder som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Notatet har ikke vært forelagt spesialutvalget for behandling fordi behovet for endringer i norsk regelverk anses minimale, tekniske og uproblematiske. Det anses derfor ikke nødvendig å forelegge notatet for spesialutvalget for klarering

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)8871
Rettsaktnr.: (EU) 2019/401
Basis rettsaktnr.: 32013R0389
Celexnr.: 32019R0401

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen