Registerforordningen - Brexit

Kommisjonsforordning (EU) 2019/401 av 19. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om etablering av et unionsregister for klimakvoter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/401 of 19.12.2018 amending Commission Regulation No 389/2013 of 2 May 2013 establishing a Union Registry

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2019

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 14. mars 2019 og trådte i kraft dagen etter. Rettakten er gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften § 7-1. 

Sammendrag av innhold

Storbritannia har besluttet å melde seg ut av EU med virkning fra 30. mars 2019. I mangel av en samarbeidsavtale mellom EU og Storbritannia vil EU-regelverk slutte å gjelde i Storbritannia fra samme dato. Det vil svekke miljøintegriteten i det felleseuropeiske kvotesystemet på bedriftsnivå dersom Storbritannia trer ut av EU og kvotene som er utstedt til britiske virksomheter i stedet kan benyttes av virksomheter i andre land.

På denne bakgrunn besluttet EU gjennom forordning (EU) 2018/208 å markere hvilke kvoter som er britiske. Formålet var å kunne ta ut av kvotemarkedet britiske kvoter slik at disse ikke lenger skal kunne benyttes til oppgjør for kvoteplikt i andre europeiske land. 

Storbritannia og EU har fremforhandlet en avtale med overgangsordninger som - dersom avtalen ratifiseres i EU og i Storbritannia - innebærer at Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til og med 2020. Det vil være uheldig å markere britiske kvoter dersom Storbritannia fortsatt skal delta i det europeiske kvotesystemet frem til 2020.

Gjennom rettsakten som er tema for dette EØS-notatet tilføyes det en setning til artikkel 41 nr. 4 i forordning (EU) nr. 389/2013 (registerforordningen). Den nye setningen innebærer at det likevel ikke skal markeres hvilke kvoter som er britiske dersom avtalen med overgangsordninger blir ratifisert i Storbritannia og i EU.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) artikkel 19. 

Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 389/2013, som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften § 7-1. Klimakvoteforskriften § 7-1 ble endret 27. juni 2019 for å reflektere at det er registerforordningen - som endret ved denne rettsakten - som gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonens forslag har svært begrensede administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Notatet har ikke vært forelagt spesialutvalget for behandling fordi behovet for endringer i norsk regelverk anses minimale, tekniske og uproblematiske. Det anses derfor ikke nødvendig å forelegge notatet for spesialutvalget for klarering

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2018)8871
Rettsaktnr.: (EU) 2019/401
Basis rettsaktnr.: 32013R0389
Celexnr.: 32019R0401

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.01.2019
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 08.01.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 178/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.04.2019
Høringsfrist: 27.05.2019
Frist for gjennomføring: 15.06.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.07.2019

Lenker