Godkjenning ny mat - endring bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1686 av 8. oktober 2019 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1686 of 8 October 2019 authorising the extension of use of bovine milk basic whey protein isolate as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner utvidelse av bruksbetingelsene for basisk myseproteinisolat fra kumelk.

Basisk myseproteinisolat fra kumelk er tidligere godkjent som ny mat, og inngår i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470).

Forordningen godkjenner bruk i næringsmidler til spesielle medisinske formål og kosttilskudd til spedbarn opp til 12 mnd. Det gis et merkekrav for kosttilskudd som skal sikre at spedbarn/barn/unge ikke inntar for høye mengder myseproteinisolat. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

EFSA konkluderte i en risikovurdering vedtatt 14. mars 2019 med at myseproteiner er trygt ved de angitte bruksbetingelsene. Godkjenningen av utvidelse av bruksbetingelsene for basisk myseproteinisolat fra kumelk har grunnlag i uttalelsen fra EFSA.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1686
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32019R1686

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2019
Frist returnering standardskjema: 16.08.2019
Dato returnert standardskjema: 16.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 294/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.08.2019
Høringsfrist: 16.09.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker