Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt kontrollregelverk, strukturelle endringer i 2074/2005

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 som endrer forordning (EF) 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll av varer av animalsk opprinnelse sett ut fra krav til matkjedeinformasjon og fiskeriprodukter og referanse til anerkjente testmetoder for marine biotoksiner og til testmetoder for rå melk og varmebehandlet kumelk

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1139 of 3 July 2019 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on food of animal origin in relation to requirements concerning food chain information and fishery products and to the reference to recognised testing methods for marine biotoxins and to testing methods for raw milk and heat-treated cow's milk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten trer ikraft 14. desember 2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en del av de strukturelle endringene som skjer i EUs kontrollregelverk på matområdet (næringsmidler, fôr, levende dyr, m.m).

De strukturelle endringene innebærer blant annet at 

-forordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet utført for å sikre at  mat- og fôrloven, regler om dyrehelse og velferd, plantehelse og plantevernprodukter blir etterlevt, erstatter forordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes.

-forordning (EU) 2019/627 om ensartede praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse beregnet til konsum, erstatter blant annet forordning (EU) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.

På bakgrunn av dette endrer denne rettsakten forordning (EF) nr. 2074/2005. Endringene som gjøres er:

-I artikkel 1 Krav til opplysninger om næringsmiddelkjeden: rettsakten fjerner henvisninger til avsnitt I kapittel II del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 854/2004.

-I artikkel 2 Krav til fiskerivarer: rettsakten fjerner henvisninger til artikkel 18 nr. 14 og 15 i forordning (EF) nr. 854/2004.

-I artikkel 3 Anerkjente analysemetoder for marine biotoksiner: -rettsakten fjerner henvisninger til artikkel 18 nr. 13 bokstav a) i forordning (EF) nr. 854/2004 og

                                                                                                    -analysemetodene nevnt i artikkel 11 nr.4 i forordning (EF) nr. 853/2004 flyttes til vedlegg V i forordning (EU) 2019/627.

-I artikkel 6a Prøvetakingsmetoder for rå melk og varmebehandlet melk: beskrivelse av analyemetodene nevnt i vedlegg VIa i forordning (EF) nr. 2074/2005 flyttes til vedlegg III i forordning (EU) 2019/627.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til å ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen ettersom den viderefører dagens ordning med kontroll, satt i en ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2019)1139
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1139
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1139

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2019
Frist returnering standardskjema: 25.10.2019
Dato returnert standardskjema: 14.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen