Plantevernmiddelrester fo. 2019/977

Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for aklonifen, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2019/977 of 13 June 2019 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for aclonifen, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazole and penconazole in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene aklonifen, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol

Endringene skjer i forbindelse med søknader om MRL i godkjenning av aktive stoffer i EU og implementering av internasjonale CODEX MRLer for plantevernmiddelrester.

De mikrobiologiske plantevernmidlene Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446 er godkjent i EU og stoffene oppføres på listen over stoffer som ikke trenger noen MRL (vedlegg IV til forordning 396/2005) fordi det er vurdert at disse ikke er sykdomsfremkallende for mennesker og at det ikke vil dannes giftstoffer i maten.

I forbindelse med regodkjenning av Gliocladium catenulatum J1446 endret denne nå navn til Clonostachys rosea strain J1446 i forbindelse med endrede regler for taxonomi.

Det fastsettes MRLer for penkonazol og fenpyrazamine på bakgrunn av CODEX MRLer og EFSA har vurdert at disse MRLene er trygge for forbrukerne i EU.

I denne forordningen er det spesifisert at endringene i MRL for penkonazol gjelder i EU fra 13. august 2019.

Ikraftredelse av MRLer for penkonazol koordineres med ikraftredelse av MRLer for penkonazol fastsatt forordning 2019/89 som blant annet omfattet endringer i forbindelse med revurdering av MRLer for penkonazol.

Det er ikke behov for overgangsordninger for produkter fordi endringene gjelder søknader om ny bruk.

Endringene vil tre i kraft i Norge umiddelbart når de fastsettes i Norge etter at disse tas inn i EØS-avtalen.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/977
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32019R0977

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2019
Frist returnering standardskjema: 02.08.2019
Dato returnert standardskjema: 02.08.2019
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 286/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.08.2019
Høringsfrist: 20.09.2019
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker