Plantevernmidler - klorprofam, avslag regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 av 17. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/989 of 17 June 2019 concerning the non-renewal of approval of the active substance chlorpropham, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 18. juni 2019.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Klorprofam har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. juli 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av klorprofam er det konstatert betydelige mangler i datagrunnlaget for å kunne vurdere stoffet etter de nye godkjenningskriteriene som følger av forordning (EF) nr. 1107/2009. Dette gjelder blant annet forbrukerrisiko ved konsum av næringsmidler hvor råvarene er behandlet med stoffet. Det er også vurdert som nødvendig med en ytterligere vitenskaplig vurdering for å avklare eventuelle hormonforstyrrende egenskaper ved stoffet. Heller ikke vurdering av risiko for visse leddyr, når stoffet ble benyttet direkte på friland, kunne sluttføres.

Klorprofam blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmilder, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Godkjenning av plantevernmidler med et aktive stoffet skal være tilbaketrukket innen 8. januar 2020, og avviklingsperioden for bruk av slike plantevernmidler skal senest være avsluttet 8. oktober 2020. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EF) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen vil kunne innebære utfordringer for virksomheter innenfor potetindustrien som lagrer potet før videre bearbeiding. Dette som følge av at det på det norske markedet ikke finnes alternative preparater for spirehemming av poteter på lager. Den økonomiske konsekvensen av dette er, på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet har støttet forslaget om ikke å gi fornyet godkjenning grunnet datamangler på blant annet helse, og fare for overskridelse av akseptabelt daglig inntak. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Klorprofam inngår som aktivt stoff i plantevernmiddelet Gro Stop Electro som er godkjent i Norge som spirehemmer for poteter på lager i industriell sammenheng. Gro Stop Electro er det eneste preparatet som er godkjent her i landet til dette bruksområdet.

Stoffet inngår forøvrig i ugraspreparater i kulturer som løk, blomsterløk og salat.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/0989
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32019R0989

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2019
Frist returnering standardskjema: 09.10.2019
Dato returnert standardskjema: 08.10.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker