Reach/registrering etter innfasingsperioden

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i forordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer

Commission implementing regulation (EU) 2019/1692 of 9 October 2019 on the application of certain registration and data-sharing provisions of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council after the expiry of the final registration deadline for phase-in substances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2019

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet / Klima- og miljødepartementet / Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Medlemsstatene stemte over kommisjonens forslag i et møte i komitologikomiteen for Reach 9. juli 2019. Forordningen ble vedtatt 9. oktober og publisert i OJ 10. oktober 2019. Den ble gjennomført i Norge 12. februar ved en endring av Reach-forskriften.

Sammendrag av innhold

Reach-forordningen (forordning 1907/2006) inneholder en overgangsperiode for registrering av stoffer som var på markedet da Reach trådte i kraft ("innfasingsstoffer"). Registranter som preregistrerte før 1. desember 2008 fikk utsatt fristen for å registrere. Siste registreringsfrist for preregistrerte stoffer var 31. mai 2018. Reach inneholder imidlertid ingen bestemmelser om hvordan artikler i Reach som gjelder innfasingsstoffer og ikke-innfasingsstoffer skal forstås etter siste registreringsfrist. Gjennomføringsforordning fastsetter blant annet når innfasingsperioden slutter og hvordan andre bestemmelser som gjelder registreringsplikten skal forstås etter at innfasingsperioden er over.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften) i 2008. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring av Reach-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringer i det norske regelverket som gjennomfører Reach medfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. Den skal gjennomføres ved hurtigprosedyre.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2019/1692
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32019R1692

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2019
Frist returnering standardskjema: 29.08.2019
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.02.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 11/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2019
Høringsfrist: 04.12.2019
Frist for gjennomføring: 08.02.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 12.02.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.02.2020

Lenker