Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import av dyr og ferskt kjøtt fra tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1162 av 1. juli 2019 om endring av vedlegg I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder standardveterinærsertifikatene BOV-X, OVI-X, OVI-Y og RUM og listene over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1162 of 1 July 2019 amending Annexes I and II to Regulation (EU) No 206/2010 as regards the models of veterinary certificates BOV-X, OVI-X, OVI-Y and RUM and the lists of third countries, territories or parts thereof from which the introduction into the Union of certain ungulates and of fresh meat is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.07.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble votert i SCoPAFF 1. juli og publisert på OJ den 8. juli.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 206/2010 gir blant annet bestemmelser om vilkår ved import av levende hov- og klauvdyr. Del 1 av vedlegg I til forordningen listefører tredjeland, eller områder av tredjeland, hvor det tillates import av slike dyr til EØS. Del 2 av vedlegg I til forordningen angir modeller for helsesertifikater ved import av slike dyr til EØS. Forordningen gir også bestemmelser om vilkår for import av ferskt kjøtt fra hov- og klauvdyr. Vedlegg II av forordningen listefører tredjeland, eller områder av tredjeland, hvor det tillates import av slike produkter til EØS og angir modeller for helsesertifikater til dette formålet.

Canada anerkjennes som sesongmessig fritt for epizootisk hemoragisk sjukdom fra 1. november til 15. mai. Det åpnes videre for import av hov- og klauvdyr fra Canada i denne perioden under gitte vilkår. Både del 1 og del 2 i vedlegg I av forordningen endres for å gjennomføre dette. Bakgrunnen er at Canada har dokumentert at landet er sesongmessig fritt for epizootisk hemoragisk sjukdom og blåtunge fra 1. november til 15. mai, da insektene som er vektorer for sykdommene ikke er aktive i denne perioden grunnet klimatiske forhold. Kommisjonen har vurdert at dokumentasjonen tilfredsstiller standardene til OIE på dette området. Anerkjennelse av sesongmessig frihet for blåtunge i Canada er tidligere gitt i forordning (EU) nr. 2017/384. 

Det åpnes for import av ferskt kjøtt fra storfe og småfe fra et nytt område av Argentina bestående av provinsene Neuquén, Río Negro og Buenos Aires. Det åpnes også for import av ferskt kjøtt fra ville hov- og klauvdyr fra provinsen Corrientes under visse vilkår. Bakgrunnen er at området bestående av provinsene Neuquén, Río Negro og Buenos Air ble anerkjent som fritt for munn- og klauvsjuke uten vaksinasjon i OIE i 2013 og at Kommisjonen har gjennomført en inspeksjon av overvåkningen i området med tilfredsstillende resultater i 2018. Videre vurderes dyrehelsesituasjonen i provinsen Corrientes som tilfredsstillende til å kunne tillate import av ferskt kjøtt fra ville hov- og klauvdyr til EØS under visse vilkår. Det gjøres endringer av vedlegg II for å gjennomføre dette.

Etter forhandlinger i FN er det gjort en navneendring av den tidligere Yugoslaviske Republikk Makedonia til Nord Makedonia. Det gjøres endringer i vedlegg I og II for å gjennomføre dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten medfører en endring av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt
kjøtt av visse dyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste
over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/1162/EU
Celexnr.: 32019R1162

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.07.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 28.07.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.07.2019

Lenker

Til toppen