PADR

EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2019

Preparatory Action on Defence Research

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.06.2019

Spesialutvalg: Forskning og utvikling

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (PADR). Beslutningen gjelder for året 2019.

Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje 02 04 77 03 (Forberedende tiltak for forsvarsforskning). Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalens artikkel 82. 

Om PADR

Norge har som eneste ikke-medlem fått anledning til å delta i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning, Preparatory Action on Defence Research, PADR. Tiltaket gjennomføres i perioden 2017–2020, for å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell framtidig støtte til forsvarsforskning i EU. Norge forplikter seg til deltakelse i tiltaket ett år om gangen. Tiltaket er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European Defence Action Plan, EDAP, som ble lansert 30. november 2016. Planen har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet, utvikle konkurransedyktig og innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av forsvarskapabiliteter. Det forberedende tiltaket for forsvarsforskning (PADR) er en del av EDAP. PADR skal stimulere til samarbeid mellom medlemsstatene. Det er derfor en forutsetning for å kunne konkurrere seg til midler at flere stater er sammen om søknaden, og at både forskningsinstitusjoner og industri er involvert i konsortiene som søker midler. 

PADR blir gjennomført gjennom ulike årlige arbeidsprogrammer. Det europeiske forsvarsbyrået, European Defence Agency (EDA), har ansvaret for gjennomføringen av PADR.

I følge EØS-avtalen artikkel 1 nr. 1 og artikkel 1 nr. 2 bokstav ) skal avtalen fremme sterkere samarbeid mellom avtalepartene innen forskning og utvikling. PADR innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, som omhandler samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge forplikter seg til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene for norsk deltakelse i 2019 vil utgjøre inntil 6,5 millioner kroner. Utgiftene til norsk deltakelse dekkes innenfor Forsvarsdepartementets vedtatte budsjettramme.

Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe som ikke forventes å medføre administrativt merarbeid i betydelig grad.

Sakkyndige instansers merknader

Budsjettlinjen har ikke vært behandlet i spesialutvalg. Forsvarsdepartementet anser budsjettlinjen som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Deltakelse i PADR gir Norge flere gode muligheter i form av blant annet styrket konkurranseevne på det europeiske forsvarsmarkedet og etablering av internasjonale samarbeidsnettverk. Deltakelsen kan skape en presedens for deltakelse i eventuelle fremtidige initiativer innenfor EUs forsvarsforskning. Målet med norsk deltakelse i PADR er derfor at Norge skal være så godt forberedt som mulig for å kunne konkurrere om midler ved et eventuelt fremtidig initiativ for forsvarsforskning i EU. Et annet mål er at det etableres samarbeidsnettverk og relasjoner også nasjonalt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Annet
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 02 04 77 03 (2019)
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 02 04 77 03 (2019)

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.01.2019
Frist returnering standardskjema: 02.01.2019
Dato returnert standardskjema: 02.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: