Alkoholsterke drikker, endringer og rettelser i beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III i 32008R0110

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endringer og rettelser i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Commission Regulation (EU) 2018/1098 of 2 August 2018 amending and correcting Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer og retter listen over beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008. Endringene og rettelsene gjøres som følge av Kommisjonens gjennomgang av de tekniske filene som medlemsstatene sendte inn før 20. februar 2015, for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som var beskyttet i vedlegg III i forodning (EF) nr. 110/2008 per 20. februar 2008. Endringene og rettelsene i denne forordningen gjelder noen franske, greske, italienske og irske beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

Se også EØS-notatet om 32016R1067. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2018/1098
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008
Celexnr.: 32018R1098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.09.2018
Frist returnering standardskjema: 18.01.2019
Dato returnert standardskjema: 27.08.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2019
Høringsfrist: 27.09.2019
Frist for gjennomføring:

Lenker