Endr. imp.kontroll for aflatoksiner - juni 2019

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/890 av 27. mai 2019 om særlige importbetingelser for jordnøtter fra Gambia og Sudan, og endring av forordningene (EF) nr. 669/2009 og (EU) nr. 884/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/890 of 27 May 2019 imposing special conditions governing the import of groundnuts from Gambia and Sudan and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 31.05.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av kommisjonen 27. mai 2019, med ikrafttredelse 18. juni 2019.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører endringer til regelverket om særlige importbetingelser for visse ikke-animalske produkter fra bestemte tredjestater med hensyn til kontroll for aflatoksiner, forordning (EU) nr. 884/2014. Hovedelementet til endringen er en oppdatering av listen i vedlegg I som angir hvilke produkter som er omfattet av dette kontrollregimet og hvilke kontrollfrekvens det skal være på den fysiske kontrollen. Videre oppdateres oversikten over hvem som er kompetent myndighet i de berørte statene. Unntaket i virkeområdet er også utvidet til å omfatte vareprøver og forskningsmateriale, samt at vektgrensen for unntaket fra dette kontrollregimet er hevet til 30 kg.

Bakgrunnen for endringen er at flere produkter må tas inn i dette kontrollregelverket på grunn av funn av aflatoksiner i produktene i løpet av det siste året. 
Dette gjelder følgende produkter:
- jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Gambia (fôrvarer og næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av omfattende funn de siste årene
- jordnøtter (peanøtter) og avledede produkter fra Sudan (fôrvarer og næringsmidler) tas inn på listen med en kontrollfrekvens på 50 % på grunn av omfattende funn de siste årene

Disse to produktgruppen blir overført fra det midlertidige kontrollregimet i forordning (EF) nr. 669/2009.

Andre endringer:
- produktgruppen for fiken fra Tyrkia utvides til å også omfatte mel og pulver av fiken for å fange opp risikoen ved dette produktet
- varenumrene for produktet hasselnøttpasta fra Tyrkia utvides for å fange opp alle varianter av dette produktet
- pepperfrukter fra India (tørket krydder - næringsmidler) får oppgitt tilhørende TARIC-koder for å presisere hvilke produkter som er omfattet av regelverket
- unntaket for små forsendelser er utvidet til å omfatte forsendelser på under 30 kg, der forsendelsen er til privat bruk, vareprøver, laboratorieprøver eller varer til utstilling der disse ikke er ment å slippes ut på det åpne markedet eller kun skal brukes i vitenskapelig øyemed

KOM gjør også justeringer i oversikten av hvilke organisasjoner som er ansett som kompetent myndighet i Brasil, Etiopia, Argentina, Aserbajdsjan, Gambia og Sudan.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko. I tillegg må forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) endres på grunn av justeringen av 669/2009.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har ikke vært noen direkteimporten av jordnøtter fra Gambia og Sudan de siste årene. Det har heller ikke vært noen direkteimport av de nye produktene som nå er tatt inn i dette regelverket.

Kostnadene vurderes til å være formålstjenlig i forhold til den nytten man har ved å få tatt denne kontrollen og hindret at produkter med aflatoksiner over de fastsatte grenseverdiene kommer inn på det europeiske markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 884/2014, der nye produkter blir overført fra 669/2009-regelverket og tatt inn i oversikten over hvilke produkter som skal være omfattet av dette kontrollregimet. Dette gjelder jordnøtter (peanøtter) m.m. fra Gambia og Sudan. Historikken for disse produktene viser at de har mer varige utfordringer knyttet til aflatoksiner og at tiltak må gjøres.

Videre utvides produktgruppene for fiken fra Tyrkia og hasselnøtter fra Tyrkia for å fange opp flere produkter innenfor disse produktkategoriene som det kan ha utfordringer med aflatoksiner. Produktgruppen pepperfrukter fra India får en presisering med en angivelse av TARIC-koder, ekstrasiffer i tillegg til det vanlige 8-sifferet varenummeret, for å klargjøre hvilke produkter man ønsker å regulere i dette regelverket.

Unntaksregelen fra dette kontrollregimet er justert for å også gi unntak for vareprøver, laboratorieprøver eller varer til utstilling der disse ikke er ment å slippes ut på det åpne markedet eller kun skal brukes i vitenskapelig øyemed. Vektgrensen er også endret fra 20 kg til 30 kg.

KOM har også justert oversikten over hvilke kompetente myndigheter som kan undertegne sertifikatene for å sikre at garantiene som gis for forsendelsene er riktige. 

Alle disse endringene fremstår som fornuftige og bidrar til at man får fokusert på de reelle risikoene ved produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2019/890
Celexnr.: 32019R0890

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.06.2019
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2019
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker